ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ 28 ΘΕΜΑΤΑ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ


ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, ΕΡΓΑ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του άρθ. 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη
Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να
προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου
03) την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα
..18:30 .. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή πληρωμής ΤΑΠ για οικισμούς Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου
ωρίμανσης του έργου με τίτλο: «Υπηρεσία ψηφιακής απεικόνισης και διαχείρισης δικτύου
δημοτικού οδοφωτισμού Δήμου Διονύσου για την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις του
δημοτικού οδοφωτισμού (εναρμόνιση με οδηγίες του ΚΑΠΕ)».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την «Παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών στρατηγικής διαχείρισης σε θέματα έξυπνης αστικής ανάπτυξης στο Δήμο
Διονύσου – Smart and Green Cities».
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου
για την υπηρεσία με τίτλο: «Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού,
οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών
από τους πολίτες του Δήμου».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών
κλπ. Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.
ΘΕΜΑ 6ο: Ανάθεση λόγω αποκλειστικού δικαιώματος της εργασίας για «Υπηρεσίες
Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης,
Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Προσωπικού».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 7ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών
υπηρεσιών έτους 2017».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 8ο: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου
«Συντήρηση και Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Σταμάτας Δήμου Διονύσου »
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειμένων
Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & Εντύπων».
ΘΕΜΑ 10ο: «Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου
για τη Προμήθεια Γραφικής Ύλης - Μικροαντικειμένων Γραφείου - Φωτοαντιγραφικού
χαρτιού & Εντύπων».
ΘΕΜΑ 11ο: «Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου
για τη Συντήρηση κλαδοφάγου μηχανήματος και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου ομάδα Α
Κλαδοφάγος».
ΘΕΜΑ 12ο: «Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου
για την συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων».
ΘΕΜΑ 13ο: «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2017».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 14ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου».
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη όσον αφορά στα περιγράμματα
κίτρινα ,πορτοκαλί, ιώδη για τις περιοχές του Δήμου στα πλαίσια κατάρτισης των δασικών
χαρτών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΙΑ 2β του άρθρου 153 του Ν. 4389/2016 και
την Υπουργική Απόφαση με αρ. 34844/11.7.2016».
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ –
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:
«ηλεκτροφωτισμός οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας Δ.Κ. Σταμάτας ».
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ»
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» της Δ.Κ. Διονύσου».
ΘΕΜΑ 22ο: «Μεταφορά στάσης ΟΑΣΑ επί της Λ. Ανοίξεως της Δ.Κ Άνοιξης».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΘΕΜΑ 23ο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
“ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε” ΣΤΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟ».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση αναγκαιότητας έργου για την επισκευή και συντήρηση
Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 25ο: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003621, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για τις
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017”.
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης
5.332,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, για
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για την
φύλαξη των χώρων εκδηλώσεων (Διόνυσος) κατά την διάρκεια του φεστιβάλ «Διονύσια
2017» Δήμου Διονύσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Διονύσου για το έργο
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β’ ΦΑΣΗ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζώτου Βασιλική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου
3. Γραφείο Πληροφορικής με την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του
Δήμου.
4. Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου.
5. Πίνακα Ανακοινώσεων Δήμου.

Σημείωσεις:
Για περισσότερες πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και
συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου,
που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.
Αντίγραφα των δασικών χαρτών έχουν διανεμηθεί στους επικεφαλείς των παρατάξεων και
στους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩTHΣ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
7. ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
8. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
9. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
10. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
11. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
12. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
13. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
14. ΝΤΟΥΝΤΑ –ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ).
15. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
16. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
17. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
18. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
19. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
21. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
22. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
23. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
24. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
25. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
26. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
27. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
28. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
29. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
30. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
31. ΑΥΓΕΡΗ –ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
32. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
33. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
34. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
35. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
36. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
37. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ- ΣΟΦΙΑ.
38. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
39. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
40. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ .
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.