ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)...
σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εικοστή έκτη (26η) του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30 .. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: «Ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 62/3-7-2017 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχή αίτησης δικηγόρου κου Εμμ. Φραντζεσκάκη, αναφορικά με την αμοιβή του».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας επίπλων και κινητού εξοπλισμού , προϋπολογισμού δαπάνης 38.250,00€».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης του Δήμου Διονύσου με τη Χορωδία Διονύσου Σεμέλης για το 4ο Χορωδιακό Φεστιβάλ».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Μηχανημάτων Ήχου και Προβολής για κάλυψη επειγουσών αναγκών στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου και στο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο: «Εκδήλωση του Δήμου Διονύσου με το γυμνάσιο Άνοιξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ΚΑ2».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης, για τη συνδιοργάνωση με τον Ροταριανό Όμιλο Διόνυσος, εθελοντικής δράσης Δωρεάν προληπτικού ελέγχου Σκολίωσης-Κύφωσης, Παχυσαρκίας, Ορθοδοντικής σε παιδιά ηλικίας 8-10 ετών των δημοτικών σχολείων του Δήμου Διονύσου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013».

ΘΕΜΑ 10ο: «Ενιαίος Κανονισμός κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους».

ΘΕΜΑ 12ο: ‘Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος – Τραπεζούντος στη Δ.Κ.. Αγ. Στεφάνου»

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζώτου Βασιλική