ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015, ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"...ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση του Δ.Σ.», 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» και 163 «Απολογισμός και Ισολογισμός Δήμων και Κοινοτήτων» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), σας καλεί να προσέλθετε στην Eιδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..24η.. του μηνός ..Οκτωβρίου 2017.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..17:30.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2015».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζώτου Βασιλική

Δείτε ΕΔΩ τα σχετικά έγγραφα.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30 .. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΘΕΜΑ 1ο: «Ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της αριθμ. 13/21-9-2017 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οίκου Ευγηρίας Θ κ Δ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ έτους 2017».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αριθμ. 14/21-9-2017 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «Έγκριση απολογισμού ο.ε. 2016».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση διενέργειας της εργασίας Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής ,Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής περιόδου 1-9-2015 εως 30-8-2017 ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Άθληση για όλους».

ΘΕΜΑ 7ο: «Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με Ιατρό Εργασίας».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 8ο: Χρονική παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «Μεταφορά Πολιτών για Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις».

ΘΕΜΑ 9ο: 2η Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429 :2008».

ΘΕΜΑ 10ο:«Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΠΕΡΠΑΝΤΗ ΙΟΡΔΑΝΗ».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση τροποποίησης (μη ουσιώδηs) σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για τη προμήθεια ειδών οδοσήμανσης».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018».

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 14ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Διονύσου-2015».

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 17ο: Α. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου». Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 03-10-2017».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας για την Έκδοση και Διανομή Ενημερωτικού Εντύπου για τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Δήμου Διονύσου.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 20ο: «Α΄και Β' Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2017 ποσού 103.284,84€ ».

ΘΕΜΑ 21ο: «Κατανομή Επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων έτους 2017, Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης ποσού 66.999,35 € ».

ΘΕΜΑ 22ο: « Γ' Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2017 ποσού 59.090,00€ .»

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση αναγκαιότητας εορταστικής εκδήλωσης μετά το πέρας των παρελάσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής του Δήμου Διονύσου ως συνδιοργανωτής στις σχολικές εκδηλώσεις εντός των ΠΠΚ του Δήμου».

ΘΕΜΑ 25ο: Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 103 παρ..4 Ν. 3852/2010 με την επωνυμία “ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.”

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 26ο: ΄Αδεια τοποθέτησης 3 λαβάρων, για δημοσιοποίηση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Ιδιωτικού Γυμνασίου Λυκείου “ΩΘΗΣΗ”, με στόχο την ενίσχυση των σκοπών του Οργανισμού “Ελπίδα” Συλλόγου των φίλων παιδιών με καρκίνο.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζώτου Βασιλική

Δείτε ΕΔΩ τα σχετικά έγγραφα.