ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ: 3 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΡΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ


ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ, ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ & ΔΑΣΙΚΟ-ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ-ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ...


    

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής - Δημάρχου

Θα μου επιτρέψετε, στηριζόμενος στην μακρόχρονη εμπειρία που έχω τόσο στο χώρο της Οργάνωσης Διοίκησης των Επιχειρήσεων όσο και στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  να  αναφέρω ότι, ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου δεν έχει και ιδιαίτερα  μεγάλη σημασία. Είναι, ουσιαστικά και πρακτικά, μια παράσταση για ένα ρόλο με κομπάρσους όλους τους θεσμικά συμμετέχοντες και με την ουσιαστική απουσία του κοινού (πολίτες – δημότες).

Πολιτικά, οργανωτικά και λειτουργικά ο απολογισμός, όπως γίνεται στο σύνολο των Δήμων της Χώρας, δεν παρουσιάζει καμιά ουσιαστική και πρακτική αξία και αυτό γιατί:

1.      Ο απολογισμός αποτελεί το τέταρτο σημείο του κύκλου Deming (PlanDoCheckAct). Δηλαδή πρέπει να αναφέρεται, με βάση όσα έχουν προγραμματιστεί (Plan), για το έτος «ν» , που αποτελεί γνήσιο υποσύνολο του  5ετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου τι έχει πραγματοποιηθεί (Do)  και έχει συστηματικά μετρηθεί και  κυρίως τι δεν έχω επιτευχθεί (Check)  για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα (προϋπολογισμός και Τεχνικό Πρόγραμμα) του επόμενου έτους «ν+1», έτσι ώστε στο τέλος της 5ετίας να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

2.      Οι διαδικασίες που ο  νομοθέτης ορίζει στο νόμο 3643/2006, οι ημερομηνίες που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και οι λειτουργικές διαδικασίες που καθιερώνονται στο νόμο 3852/10 (Καλλικράτης) κυρίως στο άρθρο 86 (προϋπολογισμός Δ.Κ., συμμετοχή του Συμβουλίου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος), δεν τηρούνται και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε πραγματικές πολιτικές διεργασίες (κοινωνία, Δημοτική Κοινότητα, Δήμος).

3.      Η μη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης που προτείνει με το άρθρο 76 του νόμου 3852/10 καθιστά ακόμη περισσότερο «ανίσχυρο» το γράμμα και το πνεύμα του νομοθέτη για τη Δημοκρατία της Συμμετοχής.

Τελικά, κατά την ταπεινή μου άποψη, αφού ο απολογισμός δεν αποτελεί «εργαλείο» διοίκησης χάνουμε το χρόνο μας και συμπράττουμε στην αποτυχημένη δημαρχιακή λογική. Η καλύτερη δε τοποθέτησή μας θα πρέπει να είναι: «ισχύουν ότι αναφέραμε το 2015,  το 2016, το 2017 και βλέπουμε».

Βορριάς Παναγιώτης
ΠρόεδροςΔημοτική Συνέλευση & Κοινωνία των Πολιτών

Α. Γενικά


Σε πολλές προηγμένες δημοκρατικά χώρες της Ευρώπης έχει καθιερωθεί η  Δημοτική Συνέλευση της Κοινωνίας των Πολιτών που είναι ένα ακόμη βήμα για την ολοκλήρωση της δημοκρατικής λειτουργίας ενός Δήμου και έρχεται να συμπληρώσει τους Απολογισμούς Πεπραγμένων που πραγματοποιεί σύμφωνα με τους ισχύοντας νόμους και κανονισμούς ο Δήμαρχος και η Δημοτική του Αρχή.

Η μεγάλη και σημαντική διαφορά από τον τρόπο που μέχρι σήμερα γίνεται στην Πατρίδα μας ο Απολογισμός Πεπραγμένων των Διοικήσεων είναι ότι δίνεται στους Πολίτες – Δημότες η ευκαιρία να παρακολουθούν αλλά κυρίως να συμβάλλουν ουσιαστικά στο σχεδιασμό και τον έλεγχο της πορείας του Δήμου (8ο Κριτήριο του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) του Μοντέλου Επιχειρηματική Αριστείας (E.F.Q.M.) & της S.W.O.T. Analysis (εξωτερικοί παράγοντες)).

Β. Επικοινωνία 

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή οργάνωση της Συνέλευσης της Κοινωνίας των Πολιτών είναι η όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση τους με κάθε πρόσφορο μέσο (site του Δήμου, τοπικές εφημερίδες,  ηλεκτρονικές ή συμβατικές, ηλεκτρονικοί πίνακες κλπ).

Ειδικότερα για την ενημέρωση των Φορέων και Συλλόγου που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο θα πρέπει να τους αποστέλλεται επιστολή του Δημάρχου.

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της Συνέλευσης πρέπει να απέχει ικανό χρόνο από αυτήν του προγραμματισμού της για να υπάρξει ικανός και αρκετός χρόνος προετοιμασίας της Συνέλευσης.

Γ. Οργάνωση 

Για να μπορέσει η Συνέλευση να αποκτήσει όσο γίνεται καλύτερη γνώση των απόψεων και των ανησυχιών των Πολιτών θα πρέπει:

·         Να οριστούν συγκεκριμένες ημέρες του μήνα που θα ανακηρυχθούν «ανοιχτές ημέρες» για την Κοινωνία των Πολιτών.
·         Να παραχωρηθεί χώρος στα Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου όπου οι Σύλλογοι, οι Φορείς αλλά και οι Δημότες θα μπορούν να συνευρεθούν και να συζητήσουν για τα προβλήματα και της προτεινόμενες λύσεις κάθε μιας Δημοτικής Ενότητας καθώς επίσης να εκφράσουν τις απόψεις τους.
·         Η τελική σύνοδος της Συνέλευσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χώρο για να μπορεί να δοθεί η δυνατότητα τους Πολίτες να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις αλλά και να συναντηθούν με τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Δήμο και τους εκπροσώπους των Συλλόγων και Φορέων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν.

Δ. Πλαίσιο των εργασιών της Συνέλευσης 

Οι συζητήσεις στη σύνοδο της Συνέλευσης θα διεξαχθούν με πλαίσιο το εξής πρόγραμμα:

1.      Ενημέρωση της Συνέλευσης από τον Δήμαρχο τις επαφές του με την κοινωνία των πολιτών.

2.      Εισήγηση του Δημάρχου και της Διοίκησης του Δήμου για τα δημοτικά πεπραγμένα (Απολογισμός Διοίκησης).

3.      Εισηγήσεις των εκπροσώπων των Δημοτικών Κοινοτήτων και των κοινωνικών εταίρων.

Σε αναγνώριση του ρόλου τους «ως γέφυρας» ανάμεσα στη Συνέλευση και την κοινωνία των πολιτών, αντιπρόσωποι των Δημοτικών Κοινοτήτων και των κοινωνικών εταίρων θα κληθούν να παρουσιάσουν στη συνεδρίαση τον προγραμματισμό και τα αποτελέσματα που είχαν από τη λειτουργία τους.

4.      Εισηγήσεις των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών

Για να δοθεί στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών η δυνατότητα να απευθυνθούν άμεσα στη Συνέλευση, κάθε ένα Σύλλογος ή Φορές  θα πρέπει να υποδείξει, για κάθε μείζονα τομέα ενδιαφέροντος, από έναν ομιλητή ο οποίος θα εκφράσει τις συλλογικές τους απόψεις. Για μεγαλύτερη ευκολία, θα ήταν καλό οι εκπρόσωποι των Συλλόγων και Φορέων να πραγματοποιήσουν νωρίτερα επαφές για τη συμφωνία των εισηγήσεων και να έχουν τις έχουν  στη Γραμματεία της Συνέλευσης η οποία από την πλευρά της θα πρέπει να καταρτίσει σύνοψη των εισηγήσεων των συμμετεχόντων Συλλόγων και Φορέων η οποία θα διανεμηθεί στα μέλη της Συνέλευσης. 

Ε. Ακόλουθες ενέργειες


Πέρα από τα θέματα που θα ανακύψουν κατά τη συνεδρίαση πρέπει να δρομολογηθούν τα εξής:

1.      Να δοθεί η δυνατότητα στους εκπρόσωπους των Συλλόγων και Φορέων, για θέματα γενικού η τοπικού ενδιαφέροντος,  να επικοινωνούν με τις Υπηρεσίες του Δήμου που διαθέτουν σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία.
2.      Να οργανωθεί ζωντανή συζήτηση στο διαδίκτυο με το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους.
3.      Η Διοίκηση του Δήμου πρέπει να συνεχίσει, κατά το δυνατόν, να αναθέτει σε ένα από τα μέλη της να παρευρίσκεται στις τακτικές ενημερωτικές συνεδριάσεις που οργανώνουν οι Δημοτικές Κοινότητες.


Παναγιώτης Βορριάς
Πρόεδρος


Παρέμβαση της πρ.Δημοτικής Συμβούλου Λένας Παπαπαναγιώτου στο πλαίσιο του απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής αρχής του Δήμου Διονύσου στις 5-12-2017

Κύριε Δήμαρχε,

Από την μακροχρόνια ενασχόλησή σας με τα αυτοδιοικητικά και μετά την τριετή θητεία σας ως Δήμαρχος Διονύσου, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι υπάρχει στον Δήμο μας, μια ομάδα ζητημάτων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος, που ταλαιπωρούσαν, ταλαιπωρούν, και δυστυχώς θα ταλαιπωρούν για πολύ ακόμα τους δημότες του Δήμου Διονύσου.

Τα προβλήματα αυτά είναι:
·         Tο Δασικό
·         Τα όρια των οικισμών
·         Το ιδιοκτησιακό [άμεση σχέση με το Κτηματολόγιο] και
·         Το  πολεοδομικό.

Δύσκολο πακέτο θεμάτων έχει να διαχειριστεί ο Δήμαρχος Διονύσου, η επίλυση των προβλημάτων αυτών, όπως  αναφέρατε στον προεκλογικό σας λόγο στην κεντρική πλατεία του Αγίου Στεφάνου, απαιτεί συναίνεση σε βαθμό σύμπνοιας, σωστή ενημέρωση των Δημοτών, των Δημοτικών Παρατάξεων, των Φορέων και την συμπαράσταση όλων αυτών και πολύ προσπάθεια  και συγκέντρωση σε αυτά, για να δοθεί λύση στα πράγματι σύνθετα αυτά προβλήματα.

Εσείς τι κάνατε κ. Δήμαρχε γι΄ αυτά;

Δασικό ζήτημα

Όλοι γνωρίζουμε ότι επίκειται η ανάρτηση των δασικών χαρτών, στον Δήμο Διονύσου, όσο και να το καθυστερεί το θέμα η πολιτεία  είναι μνημονιακή υποχρέωση και η ανάρτηση θα γίνει, το πιθανότερο τον Γενάρη του 2018.

Εσείς κύριε Δήμαρχε πως θωρακίσατε τον δήμο μας, εν όψη της επικείμενης ανάρτησης;

Δημιουργήσατε με την στάση σας μια αντιφατική  κατάσταση, συγκεκριμένα πήρατε μία δήθεν γενναιόδωρη, αλλά στην ουσία απόλυτα λαϊκίστικη απόφαση να αποχαρακτηρίσετε  όλες τις περιοχές του Δήμου Διονύσου, που κατά το Δασαρχείο έχουν πρόβλημα, χαρακτηρίζοντας τις με πορτοκαλί χρώμα.

Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχει ο νόμος του 2016, που προβλέπει δεσμευτικές  διαδικασίες ανάλογα, αν υπάρχει χαρακτηρισμός με κίτρινο ή ιώδες χρώμα, και που για ορισμένες περιπτώσεις [με ιώδες χρώμα] μας δίνει κάποιες δυνατότητες να υπερβούμε τις ακρότητες των δασαρχών.

Όπως καλά γνωρίζετε, ο νόμος αυτός, όπως και κάθε νόμος, είναι δεσμευτικός τόσο για τον κάθε πολίτη όσο και για τις δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου , αλλά και για τον επιστημονικό σύμβουλο που προσλάβατε τον Δασολόγο κ. Χλύκα.  και του αναθέσατε την μελέτη για τον δασικό χαρακτήρα του Δήμου μας.

Όταν η μελέτη ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στον δήμο, εσείς, άγνωστο γιατί, δεν την παραλάβατε.

Ταυτοχρόνως δεν ξέρουμε τελικά, τι χάρτες έχουν αποσταλεί στον ΕΚΧΑ από τις υπηρεσίες του Δήμου μας.

Αποτέλεσμα, κατά την άποψή μας αντί να εργαζόμαστε σαν Δήμος να αξιοποιήσουμε τις όποιες δυνατότητες μας δίνει ο νόμος, με τον οποίο όλοι και εσείς και εμείς διαφωνούμε και πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να αλλάξει,   εσείς «πετάτε την μπάλα στην κερκίδα» και με την απουσία σας από αυτή την διαδικασία, το παιχνίδι περνά στην πρωτοβουλία των Δασαρχών.     Η «νεκροψία» δηλαδή η ανάρτηση των δασικών χαρτών φοβόμαστε ότι θα είναι επιβεβαιωτική για όλα αυτά.

Πάρα πέρα, ενημερώθηκαν οι τοπικές κοινότητες, για τα ιδιαίτερα δασικά τους  προβλήματα  και πως προετοιμάζονται για την αντιμετώπισή τους;

Εξ΄ άλλου το Δασικό ζήτημα εμπλέκεται σε όλα τα παρακάτω προβλήματα του Δήμου μας,

 Στο ζήτημα των ορίων των οικισμών, ορισμένων τοπικών κοινοτήτων του Δήμου μας.  και εξηγούμαι:

Το 2014, επί των ημερών σας, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ένας νόμος, που έλυνε οριστικά, όλα τα προβλήματα, των ορίων, των δασικών και των πολεοδομικών ζητημάτων, του Αγ. Στεφάνου, της Άνοιξης, των Αγ. Αγγέλων της Ραπεντώσας,, αυτός ήταν ο νόμος 4280/2014.

Και επί των ημερών σας, το 2016, μέσα σε ένα «φύρδην - μίγδην» μνημονιακό πολυνομοσχέδιο, καταργήθηκαν τα άρθρα του 4280/2014 που μας έλυναν τα προβλήματα και επιστρέψαμε στον νόμο Μπιρμπίλη και ιδιαίτερα στα άρθρα 23 και 24 του νόμου 3889/2010, σύμφωνα με τον οποίο, για πρώτη φορά νομοθετικά, οι ως άνω οικισμοί χαρακτηρίστηκαν ως οικισμοί στερούμενοι νόμιμης έγκρισης.

Και εσείς κύριε Δήμαρχε τι κάνατε μετά από αυτό;
Αμαχητί αποδεχτήκατε ότι είμαστε εκτός σχεδίου περιοχές και το πιστοποιήσατε μπαίνοντας στην λογική τους, μειώνοντας μας τον ΤΑΠ.

Κερδίσαμε λίγα ευρώ τον χρόνο χάνοντας τα όριά μας, εσείς αυτό το ονομάσατε νοικοκύρεμα, εμείς πάλι νομίζουμε ότι μας ειρωνεύεστε.

Εγκαταλείψατε τους Δημότες σας, που είδαν  τις περιουσίες τους να καταστρέφονται ξανά, τις υποχρεώσεις τους στα ύψη, τα δικαιώματά τους στο πουθενά.

Φυσικά εντονότερο είναι το πρόβλημα των ορίων και των δασικών, στις τοπικές κοινότητες και περιοχές που δεν έχουν  καν Γ.Π.Σ.

Όμως κ. Δήμαρχε, το δασικό ζήτημα εμπλέκεται ακόμα και στις τοπικές κοινότητες που έχουν σχέδιο πόλης, μέσω του Ιδιοκτησιακού.

Το Ιδιοκτησιακό,  αγαπητοί συμπολίτες, αφορά ιδιοκτησίες που προέρχονται από την ιδιοκτησία Ηλιόπουλου, έκτασης 39.654.34 τ,μ, την οποία η Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής θεωρεί ως Δημόσια Δασική Έκταση.

Μέσα στη έκταση αυτή συμπεριλαμβάνονται πολλές ιδιοκτησίες  δημοτών του δήμου Διονύσου, σχεδόν απ΄ όλες τις τοπικές κοινότητες.

Μήπως αυτός είναι ο λόγος κύριε Δήμαρχε που καταθέσατε  στις 8 Αυγούστου, 2017, στο Συμβούλιο Επικρατείας, αίτηση αναστολής της λειτουργίας του κτηματολογίου στον Δήμο Διονύσου, και το Συμβούλιο Επικρατείας την έκανε ταχύτατα αποδεκτή.

Νομίζουμε ότι μας οφείλετε μια δημόσια ενημέρωση, για το θέμα του κτηματολογίου.

Τέλος, όλοι καταλαβαίνουμε ότι, είναι αδύνατη η προώθηση και η ολοκλήρωση των σχεδίων πόλης εκεί που εκκρεμούν ή εκεί που καν δεν έχουν αρχίσει χωρίς να επιλυθούν τα παραπάνω θέματα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας,  μαζί με τους συμπολίτες μας περιμένουμε τις απαντήσεις σας.
  
  
Για την Δημοτική Παράταξη «Συμμαχία για τον Πολίτη»

Παπαναγιώτου Λένα