ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΕ 36 ΘΕΜΑΤΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)...
τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την τριακοστή (30η ) του μηνός Ιανουαρίου 2018, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30 .. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση επί αιτήματος κατοίκων για παραχώρηση γηπέδου Σταμάτας για αγώνες υποδομής της ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ( αρ.πρωτ.38153/20-11-17).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Δ & Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΘΕΜΑ 3ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη ΔΕ Κρυονερίου 17/12/2017».
ΘΕΜΑ 4ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«Συντήρησης Τεχνικής Υποστήριξης των εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης /Δημοτικής».
ΘΕΜΑ 5ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ηχητική και Φωτιστική Κάλυψη Εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 6ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Δήμου και Υποσταθμός Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου Δ.Ε Διονύσου».
ΘΕΜΑ 7ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Παιδικής Θεατρικής Παράστασης στην Δημ. Ε. Άνοιξης 23/12/2017». ΘΕΜΑ 8ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στην Δ.Ε Δροσιάς 26&27/12/2017».
ΘΕΜΑ 9ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Παιδικής Θεατρικής Παράστασης στην Δημ. Ε. Διονύσου 27/12/2017». ΘΕΜΑ 10ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Παιδικής Θεατρικής Παράστασης στην Δ.Ε Αγίου Στεφάνου 29/12/2017».
ΘΕΜΑ 11ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στην Δ.Ε Σταμάτας 30/12/2017».
ΘΕΜΑ 12ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων».
ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2017 στον Δήμο Διονύσου Χριστουγεννιάτικο Χωριό».
ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φύλαξη Χώρων Εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου Χωριού 2017 στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 15ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας XEROX».
ΘΕΜΑ 16ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και Επισκευή Χλωριωτών Αντλιοστασίων και Δεξαμενών».
ΘΕΜΑ 17ο:ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του τμήματος για «Έλεγχο και εντοπισμό αφανών διαρροών δικτύου ύδρευσης». ΘΕΜΑ 18ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. «ΜΕ56384» & «ΜΕ59570» ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 263/2017 ΑΟΕ.
ΘΕΜΑ 19ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάθεση Υπηρεσίας για τη συνδιοργάνωση και συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στις εκστρατείες ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2017–2018 με τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον ‘’ECOCITY’’».
ΘΕΜΑ 20ο: «Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης του οικονομικού έτους 2017 με ημερομηνία ανατροπής την 31/12/2017».
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή αμοιβής δικηγόρου ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ 1.488,00 ευρώ με ΦΠΑ μετά από την υπ΄αριθ. 217 ΑΟΕ.».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 22ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 23ο: «Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 24ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 25ο: «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης τμήματος οδού Ασκληπιού της ΔΚ 3 Κρυονερίου πέριξ των εγκαταστάσεων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ».
ΘΕΜΑ 26ο: Διαβίβαση της αρ.4/2018 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα “Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.
ΘΕΜΑ 27ο: «Xώρος Λειτουργίας Λαϊκής αγοράς Δημοτικής Κοινότητας».
ΘΕΜΑ 28ο: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 13 ΣΤΗ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALPHA DOMUS ATE».
ΘΕΜΑ 29ο: «Λήψη απόφασης ως προς την προσκύρωση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου σε ακάλυπτο ιδιοκτησίας Αιμιλίας Σιδέρη το γένος Λένη που βρίσκεται επί της οδού Ειρήνης 9 και Βοσπόρου και φέρει ΚΑ 011558 εντός του Ο.Τ. 69 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Δ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου Αττικής».
ΘΕΜΑ 30ο: Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί του οδοστρώματος οδού Μαρμαρά της ΔΚ Σταμάτας μπροστά από τις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού Γυμνασίου Λυκείου “Ώθηση”.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως αποκλειστικά για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου" με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002558, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρων στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη λειτουργία του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου" με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002558, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος με τίτλο: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου"με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002558, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση Επιτροπής Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης Πράξης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου" με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002558, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της τροποποιημένης Ομάδας Έργου για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου"με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002558, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
ΘΕΜΑ 36ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζώτου Βασιλική

Για να διαβάσετε όλες τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων, πατήστε ΕΔΩ