51 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ


ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ... 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του άρθ. 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη
Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να
προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου
03) την είκοσι (20η) του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30 .. για τη
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Αδυναμία εκτέλεσης του καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των δημοτικών
κτιρίων και υαλοπινάκων τους με ίδια μέσα και έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) για
την ανάθεση της καθαριότητάς τους».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς
Θρυμματισμένων Κλαδιών Έτους 2018».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Πλυσίματος
Κάδων Έτους 2018».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Καθαρισμού
και Κοπής Υψηλών - Επικίνδυνων Δένδρων Έτους 2018».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Καθαρισμού
Οικοπέδων και Κοινοχρήστων Χώρων για Πυροπροστασία Έτους 2018».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς
Ογκωδών Απορριμμάτων Έτους 2018».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας (Εργασίας)
Οδοκαθαρισμού & Συντήρησης Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών κλ Κοινοχρήστων
Χώρων των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου) Έτους 2018».
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας και Συντήρησης Κάδων
Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Αναλώσιμων Υλικών
Λειτουργίας (Συνεργείων και Οδοκαθαρισμού) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Εκπαίδευσης
Εργατοτεχνικού Προσωπικού Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσιών Συντήρησης
Υποδομών και Αναβάθμισης Περιβάλλοντος
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Yλικών και Εξοπλισμού
που αφορούν σε ανάγκες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών Υλικών και Υπηρεσιών
που αφορούν στις Ανάγκες του Γραφείου Κίνησης
ΘΕΜΑ 14ο:«Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Καθαρισμού Καθαριότητας».
ΘΕΜΑ 15ο: Εισήγηση για έγκριση αποφάσεων συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων».
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου
για την υπηρεσία με τίτλο: «Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού,
οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών
από τους πολίτες του Δήμου».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για
δαπάνες Εθνικών Εορτών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων».
ΘΕΜΑ 18ο: Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 103 παρ..4 Ν.
3852/2010) με την επωνυμία “ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.”
ΘΕΜΑ 19ο: Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 103 παρ..4 Ν.
3852/2010) με την επωνυμία “ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.”
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Βιβλιοθηκών για τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας στολών Παιδικής
Χορωδίας του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση
πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του
προγράμματος "Summer Camp Διονύσου 2018" στον Δήμο Διονύσου».
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση εκπαιδευτικού προσωπικού Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου
κατά το σχολικό έτος 2017-2018».
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για τις
θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής ομάδας Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου για το έτος
2018».
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για τις
θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής ομάδας Άνοιξης Δήμου Διονύσου για το έτος
2018».
ΘΕΜΑ 26ο: Α. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.
ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση (αναγκαιότητα) ανάθεσης σε ορκωτό λογιστή του ελέγχου της
οικονομικής διαχείρισης χρήσης 2013 των Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία:α)Σχολική Επιτροπή
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ και β) Σχολική
Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση της αριθμ. 18/13-12-2017 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού
Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «Έγκριση
προϋπολογισμού ο.ε 2018».
ΘΕΜΑ 29ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2018».
ΘΕΜΑ 30ο:«Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με τρίμηνες συμβάσεις για την
αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας έτους
2018».
ΘΕΜΑ 31ο: Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών Θέσεων με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατόπιν της 2354/2015 Απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ' αριθμ. 41/20-02-2017 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα: “Παραίτηση από ένδικα μέσα”.
ΘΕΜΑ 32ο: «Ανάγκη κάλυψης θέσεων στο Δήμο Διονύσου για τις περιπτώσεις
επιτυχόντων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που
δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. από 01-01-2009 έως 31-12-2015».
ΘΕΜΑ 33ο: «Προγραμματισμός πρόσληψης ενός υπαλλήλου ελεγκτή ιατρού, με
σύμβαση μίσθωσης έργου, έτους 2018».
ΘΕΜΑ 34ο:«Έγκριση συμμετοχής του προσωπικού του Δήμου Διονύσου σε εκπαιδευτικά
σεμινάρια».
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας “Περίθαλψη και φιλοξενία
αδέσποτων ζώων Δήμου Διονύσου ”
ΘΕΜΑ 36ο: «Συγκρότηση επιτροπής του Δ.Σ για θέματα έγκρισης πρωτοκόλλων
οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών ».
ΘΕΜΑ 37ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
– Smart and GreenCities».
ΘΕΜΑ 38ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΔΩΝ
ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 10Μ3: ALRHA GREEN A.B.E.E.
ΘΕΜΑ 39ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάθεση Προμήθειας Υπηρεσίας αποφράξεις αγωγών ομβρίων».
ΘΕΜΑ 40ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάθεση Υπηρεσιών για την συντήρηση και Επισκευή Αθλητικού
Εξοπλισμού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου ».
ΘΕΜΑ 41ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Μαγνητοφώνηση Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου
Οικονομικής Επιτροπής -Επιτροπή Ποιότητα Ζωής - Βιβλιοδεσία Επίσημων Πρακτικών» .
ΘΕΜΑ 42ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «καθαρισμού (αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για
πυροπροστασία (ποσού 44.150,20€, συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ)».
ΘΕΜΑ 43ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Δήμου και Υποσταθμός Μέσης
Τάσης Αντλιοστασίου Δ.Ε Διονύσου».
ΘΕΜΑ 44ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων
μάρκας XEROX».
ΘΕΜΑ 45ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ».
ΘΕΜΑ 46ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του τμήματος για «Υπηρεσίες Περίθαλψης αδέσποτων ζωών».
ΘΕΜΑ 47ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου ».
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ
6212/03-03-2017 συμβάσης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016,
για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” ΑΔΑΜ: 17SYMV005870630)».
ΘΕΜΑ 49ο: «Ενσωμάτωση στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου
Διονύσου ο.ε. 2018 του Ο.Π.Δ. του ΝΠΔΔ Δήμου Διονύσου Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, μετά την ένταξή του στο Μητρώο Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης (σχετικό το αριθ. πρωτ. 216/2-1-2018 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών».
ΘΕΜΑ 50ο: «Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών».
ΘΕΜΑ 51ο: «Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια αναλωσίμων για τους νέους
εκτυπωτές του Δήμου Διονύσου».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζώτου Βασιλική