ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"


ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 18:30 μ.μ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ογδόη (8η ) του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30 .. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: « Ψήφισμα του Δήμου επί του σχεδίου Νόμου ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΘΕΜΑ 2ο: « 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε.2018».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Άθληση για όλους».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

 ΘΕΜΑ 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ».

ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Δήμου και Υποσταθμός Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου Δ.Ε Διονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και εξωραϊσμός του Δημοτικού Χώρου Περιπτέρου στην πλατεία της Δ.Κ Σταμάτας ».

ΘΕΜΑ 8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου ».

ΘΕΜΑ 9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθειας Αντικειμένων και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Έκδοσης, Εκτύπωσης, Εμφακέλωσης και Αποστολής Ταχυδρομικών Αντικειμένων (Υβριδικό Ταχυδρομείο και Ταχυδρομικά Τέλη) ».

ΘΕΜΑ 10ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Δ & Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 11ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 10Μ3: ALRHA GREEN A.B.E.E.».

ΘΕΜΑ 12ο: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια Υπηρεσίας Εκκενώσεις Βόθρων ».

ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων ».

ΘΕΜΑ 15ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (PROJECT MANAGEMENT)»

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’άριθμ 7925/02-03-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016, για την «Προμήθεια υλικού & λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων, λογισμικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού & λογισμικού έκδοσης δελτίων κίνησης ΑΔΑΜ: 18SYMV002746979».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 24-04-2018».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) για την υπηρεσία φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης για την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου ως προς την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 3 Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» από την Περιφέρεια Αττικής.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης σε παρόδιες οδούς της Αγ. Ιωάννου στη Δ.Κ. Σταμάτας»

ΘΕΜΑ 21ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 22ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 216.000,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ‘Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας’ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 23ο: «5ο Χορωδιακό Φεστιβάλ της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Junior, Παιδικής, Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου σε ηχογράφηση δίσκου της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών με έργα Σταύρου Κουγιουμτζή».

ΘΕΜΑ 25ο: «‘Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης της τελετής λήξης για τη χορωδιακή περίοδο 2017 – 2018 της Junior, Παιδικής, Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση αναγκαιότητας διοργάνωσης εκδήλωσης βράβευσης των εθελοντών του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού».

ΘΕΜΑ 27ο: «Εγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Διονύσου με την εφημερίδα "Βόρεια Προάστεια" και τον παιδικό σταθμό - νηπιαγωγείο "Ονειροδρόμιο" για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου».

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης του 1ου Αττικού Αγώνα Δρόμου με το Δήμο Διονύσου και το “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ” ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού διαχείρισης των ραντεβού του Δημοτικού Πολυϊατρείου.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση αναγκαιότητας για την συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων τύπου KONICA MINOLTA.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζώτου Βασιλική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 3. Γραφείο Πληροφορικής με την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 4. Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου. 5. Πίνακα Ανακοινώσεων Δήμου. Σημείωσεις: 4
 Για περισσότερες πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: θα τηρηθεί η κατάσταση ομιλητών η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί και να παραδοθεί ( με ευθύνη των παρατάξεων) στη γραμματεία πριν την έναρξη συζήτησης του εκάστου θέματος.
 Το θέμα με α/α 2 θα σας διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επειδή θα συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη 8/5.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩTHΣ. 3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 7. ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 8. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 9. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ. 10. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 11. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 12. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 13. ΝΤΟΥΝΤΑ –ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ). 14. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 15. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 16. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 17. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 18. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 20. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 21. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 22. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 23. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 24. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 25. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 26. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 27. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 28. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 29. ΑΥΓΕΡΗ –ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 30. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 31. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 34. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 35. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ- ΣΟΦΙΑ. 36. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 37. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 38. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 39. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 40. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 5 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ . *ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.