ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΡΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ


ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ "ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ", ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ...
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 30/07/2018

Κάθε φορά που συμβαίνουν έκτακτα γεγονότα και η πατρίδα μας καλείται να αντιμετωπίσει κρίσεις έρχεται στο νου μας η παραδεδεγμένη πλέον αρχή ότι: «η ανθρωπότητα διανύει μια περίοδο ρευστότητας και αυξημένης αβεβαιότητας». Μια περίοδο διευρυμένων αλλά και νέων απειλών.

Οι κοινωνίες μας έχουν εισέλθει σε μια νέα περίοδο αυξημένης ανασφάλειας. Σήμερα, μιλάμε για κοινωνίες του ρίσκου, για κοινωνίες της διακινδύνευσης. Οι πολίτες πλέον καλούνται να συμβιβαστούν με την ιδέα του κινδύνου και να συνειδητοποιήσουν ότι το ρίσκο δεν αντιμετωπίζεται μόνο με διαίσθηση και ανούσιες αναλύσεις μετά τις καταστροφές ούτε βέβαια με την επίρριψη ευθυνών «ένθεν και εκείθεν».

Στο σύγχρονο περιβάλλον της ανασφάλειας προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη μιας μεθοδευμένης διαχείρισης του κινδύνου, σε όλες τις μορφές που αυτός εκδηλώνεται και δυστυχώς οι μορφές αυτές ολοένα και αυξάνονται.

Παρά την επιστημονική πρόοδο που συντελείται και η οποία έχει φθάσει στη μαθηματική μοντελοποίηση των φυσικών και άλλων φαινομένων, δεν μας επιτρέπεται να έχουμε μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας για την έγκαιρη πρόβλεψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι οι εσφαλμένες εκτιμήσεις και η χωρίς μεθόδευση διαχείριση των κινδύνων έχουν υψηλότατο και σε ορισμένες περιπτώσεις ανυπολόγιστο ανθρώπινο, κοινωνικό και ιδιωτικό κόστος.

Οφείλουμε λοιπόν να διαμορφώσουμε μια συνολική στρατηγική που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας έγκαιρης και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων και εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα πάντα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, με συνεχή εκπαίδευση των Αυτοδιοικητικών, των Μελών των Ομάδων πυροπροστασίας, των Μαθητών αλλά και των Πολιτών.

Είναι πλέον παγκοσμίως αποδεκτό ότι για κάθε μορφή κρίσης ή έκτακτου γεγονότος θα πρέπει γίνονται:
 Πρόγνωση Κρίσεων
 Πρόδρομα Συμπτώματα
 Αναγνώριση της Κρίσης
 Διαχείριση της Κρίσης
 Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσης
 Απομόνωση της Κρίσης
 Επικοινωνίες της Κρίσης

Απαιτείται δηλαδή η σύνταξη ενός Εγχειριδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Κρίσεων που με συστηματικό τρόπο να:

 Αποτυπώνει τη φιλοσοφία και τη στρατηγική διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.
 Περιγράφει τις διαδικασίες που καθορίζουν τις ενέργειες του προσωπικού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 Περιέχει Κανονισμούς με τους οποίος περιγράφονται οι προβλεπόμενες ενέργειες που ισχύουν, το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τους διάφορους κανονισμούς και εγκυκλίους.
 Περιγράφει τις αναγκαίες ενέργειες, που δεν προβλέπονται από το θεσμικό - κανονιστικό πλαίσιο, αλλά κρίνονται απαραίτητες σύμφωνα με τους αποδεκτούς κανόνες ασφαλείας και της τεχνικής επιστήμης.

Με το Εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι οργανωτικές δομές και οι λειτουργικές διαδικασίες. που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Δηλαδή:

 Την Αναγνώριση και Ταυτοποίηση εκτάκτων Αναγκών και Κρίσεων
 Την Ταξινόμηση – Διαβάθμιση των Εκτάκτων αναγκών
 Τις Ομάδες χειρισμού των Κρίσεων
 Την οργάνωση των Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών
 Την εκτέλεση λειτουργιών σε Έκτακτες Ανάγκες (αναλυτικά παραρτήματα για κάθε συμβάν ξεχωριστά)
 Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού
 Τις αναγκαίες ενέργειες μετά την αντιμετώπιση της Κρίσης.
Το Εγχειρίδιο τέλος το συμπληρώνουν παραρτήματα που ταξινομούνται ως εξής:
 Χάρτης Επικοινωνίας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι διάφορες ομάδες διαχείρισης του Δήμου και οι εμπλεκόμενους κατά περίπτωση δημόσιοι φορείς με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας.
 Οι απαραίτητες και κατά περίπτωση Οδηγίες Ενεργειών
 Τα διαθέσιμα μέσα
 Το γενικό Σχέδιο Πολιτική Προστασίας (Ξενοκράτης) καθώς και οι λοιποί νόμοι & Αποφάσεις λειτουργίας Εθελοντικών Οργανώσεων

Παναγιώτης Βορριάς
Πρόεδρος Δημοτικής Παράταξης «Συμμαχία για τον Πολίτη»
Πρώην Δήμαρχος Αγίου Στεφάνου