Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου την Τρίτη 24/9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του άρθ. 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος
Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.
3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εικοστή τετάρτη (24η ) του μηνός
Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα .. Τρίτη .. και ώρα ..18:30 .. για τη συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο: «Διαβίβαση της αριθ. 97/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: ΨΡΞΕΟΛΔΜ-
ΩΡΨ) απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»» για λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της αριθ.
498/12-12-2018 (ΑΔΑ: Ω194Ω93-ΣΜΙ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Σύνταξη
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Διονύσου ο.ε. 2019».
ΘΕΜΑ 2ο: «α) έγκριση τροποποίησης/διεύρυνσης του υπάρχοντος σχετικού ΚΑΕ για
πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ σε Κωδικό με τον τίτλο ‘Αποζημίωση σπουδαστών για
πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες’ ή δημιουργία αυτοτελούς νέου Κωδικού υπο τον
προαναφερόμενο τίτλο και β) έγκριση άμεσης αναμορφώσεως του προϋπολογισμού έτους
2019 στο σκέλος των εξόδων για την κάλυψη δαπάνης της πρακτικής άσκησης
υποψηφίων δικηγόρων και για κάθε έτος εφεξής προκειμένου να πραγματοποιήσουν την
πρακτική τους άσκηση στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο: «Διαγράμμιση τμήματος οδοστρώματος έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου
χώρου στάθμευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Θράκης 4 της Δ.Κ. Κρυονερίου για την
παρεμπόδιση στάθμευσης παρά το κράσπεδο της οδού».
ΘΕΜΑ 4ο: «Διαγράμμιση τμήματος οδοστρώματος έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου
χώρου στάθμευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Παραδείσου 6 της Δ.Κ. Κρυονερίου για
την παρεμπόδιση στάθμευσης παρά το κράσπεδο της οδού».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 5Ο: «Ορισμός εκπροσώπων του Δ. Σ. στην Γ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».
ΘΕΜΑ 6ο: «Σύσταση επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων, των άρθρων 186 παρ.5
και 191 του Ν.3463/06».
ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας
Ανάπλασης Πεντελικού (ΣΠΑΠ)».
ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός εκπροσώπων ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου».
ΘΕΜΑ 9ο: «Εκλογή αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Πάρνηθας ‘ΣΥΝ-ΠΑ’».
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στο Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας».
ΘΕΜΑ 11ο: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου,
του ΝΠΔΔ ‘Κοινωνική Προστασία, αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου ‘Η ΕΣΤΙΑ’».
ΘΕΜΑ 12ο: «Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο, και στον Αντιπρόεδρο του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘ΚΟΙΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης,
παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους
πολίτες του Δήμου».
ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «δειγματοληψία καθώς χημικός–μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου νερού
του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 15ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « Υγιεινής Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου».
ΘΕΜΑ 16ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
ΘΕΜΑ 17ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «την παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισμού & συντήρησης
καθαριότητας (οδών πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων των επτά δημοτικών
ενοτήτων) Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 18ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Καθαρισμού και κοπής υψηλών–επικίνδυνων δένδρων Δήμου Διονύσου»
ΘΕΜΑ 19ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης – Επισκευής Κάδων Μηχανικής
Αποκομιδής Απορριμμάτων ».
ΘΕΜΑ 20ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρμογών
Οικονομικής Διαχείρισης, Δημοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και Διαχείρισης
Προσωπικού»
ΘΕΜΑ 21ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Οικοδομικών Κατασκευών κτιρίων &
Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου ».
ΘΕΜΑ 22ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ».
ΘΕΜΑ 23ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
ΘΕΜΑ 24ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπηρεσία πλυσίματος κάδων»
ΘΕΜΑ 25ο: «Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των
υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος.
ΠAΥΛΑΚΗΣ»
ΘΕΜΑ 26ο: «Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των
υπηρεσιών (συνοπτικός) για την υπηρεσία μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων,
Ανάδοχος. ΠAΥΛΑΚΗΣ»
ΘΕΜΑ 27ο: «Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων
των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος.
ΠΕΡΜΕ»
ΘΕΜΑ 28ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «δειγματοληψία καθώς χημικός–μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου
νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 29ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση ή
εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (άρθ. 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) σύμφωνα με το
άρθ. 1 του ΠΔ 270/1981».
ΘΕΜΑ 30ο: «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών
του άρθ. 32 του Ν. 1080/1980, όπως ισχύει».
ΘΕΜΑ 31ο: «Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 1 του άρθ. 7 του ΠΔ 270/1981 περί
εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2017»».
ΘΕΜΑ 33ο: Λήψη απόφασης ως προς την Γνωμοδότηση επί του καθορισμού οριστικών
οριογραμμών του ρέματος Ροδόπολης προκειμένου να γίνει επικύρωση αυτών από την
αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΚΑ.
ΘΕΜΑ 34ο: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα
χρηματοδότησης «Φιλόδημος II», του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα
προτεραιότητας «Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος», με τίτλο:
«Σύνταξη/Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (MasterPlan) και Σύνταξη/
Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού», της μελέτης: «Σύνταξη Γενικών Σχεδίων
Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Διονύσου»»
ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Πράσινη
παρέμβαση σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της Δ.Κ. Άνοιξης»
ΘΕΜΑ 36ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΤΟ
ΑΝΩΤΕΡΟ 600.000,00€, ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
Δήμων” ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ‘Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των
Δήμων’».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 37ο: «Διοργάνωση θεατρικής εκδήλωσης από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Διονύσου»
ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση εορταστικής εκδήλωσης μετά το πέρας των παρελάσεων για την
Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου».
4
ΘΕΜΑ 39ο: «Ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 40ο: «Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων της θεατρικής ομάδας Άνοιξης
Δήμου Διονύσου για το έτος 2019».
ΘΕΜΑ 41ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης έτους 2019 σε
Πολιτιστικούς, Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία και Ιερούς Ναούς με έδρα εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 42ο: «Συνδιοργάνωση του Δήμου Διονύσου με τη Χορωδία Διονύσου Σεμέλης του
“6ου Χορωδιακού Φεστιβάλ Σεμέλης Διονύσου”».
ΘΕΜΑ 43ο: «Ορισμός εκπροσώπων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2019-2021».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ 44ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της πρώτης
συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου
Διονύσου εκ του Πρακτικού της 19-4-2019.
ΘΕΜΑ 45ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της πρώτης
συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου
Διονύσου εκ του Πρακτικού της 13-5-2019.
ΘΕΜΑ 46ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της πρώτης
συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου
Διονύσου εκ του Πρακτικού της 1-8-2019.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 47ο: «Αλλαγή θέσης διπλού οικογενειακού τάφου από τον Τομέα 7 στον τομέα 2
στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου».
ΘΕΜΑ 48ο: «Εξέταση αιτήματος μη εκταφής ενταφιασμένου τέκνου στο Δημοτικό
Κοιμητήριο Κρυονερίου».
ΘΕΜΑ 49ο: «Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου στην κα
Πελεκάνη Χριστίνα του Νικολάου».
ΘΕΜΑ 50ο: «Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου στον κο
Λιόση Χρήστο του Σταματίου».
ΘΕΜΑ 51ο: «Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου στον κο
Γλύνη Αριστείδη-Ανάργυρο του Βασιλείου».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κατσίγιαννη Σοφία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
2.ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1) ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ.
2) ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ.
3) ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
4) ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
5) ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.
6) ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ.
7) ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
8) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ.
9) ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
10) ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
11) ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
12) ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
13) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
14) ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
15) ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
16) ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.
17) ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ.
18) ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ του ΤΑΚΗ.
19) ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ.
20) ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
21) ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
22) ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
23) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ.
24) ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ.
25) ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
26) ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΑΒΒΑ.
27) ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
28) ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
29) ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
30) ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ)του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
31) ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
32) ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
33) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
34) ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ.
35) ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.
36) ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
6
37) ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
38) ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
39) ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.
40) ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
* ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
* ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ .
* ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
* ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
* ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
* ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
* ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ