Δημοτικό Συμβούλιο “μαμούθ” με 95 θέματα, τη Δευτέρα 22 Ιουλίου

Ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, τα θέματα της έγκρισης των δαπανών για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων και τη συντήρησή τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του άρθ. 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη
Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να
προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου
03) την εικοστή δευτέρα ( 22α ) του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα
..17:30 .. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου A΄ τριμήνου
οικονομικού έτους 2019».
ΘΕΜΑ 2ο : « Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2019»
ΘΕΜΑ 3ο : «Υποχρεωτική αναµόρφωση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.)
∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019».
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση- καθορισμός δικηγορικής αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 5ο : «Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης περιορισμού ταχύτητας στην οδό Αχιλλέως».
ΘΕΜΑ 6ο : «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση απότμησης-υποβιβασμού
στάθμης πεζοδρομίου επί της Λ.Τραπεζούντος στη ΔΚ Αγ.Στεφάνου σε θέση του υπό
ίδρυση μικτού πρατηρίου υγραερίου & υγρών καυσίμων της εταιρείας
«ΔΗΜ.Λ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ-ΕΛ.Λ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε».
ΘΕΜΑ 7ο : «Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (πεύκων) προκειμένου να καταστεί
δυνατή η υλοποίηση του έργου: “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων
στις περιοχές Άνοιξης, Διονύσου, Σταμάτας και Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου” της
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπό ίδρυση συνεργείου
αυτοκινήτων της εταιρείας Ε.Π.Ο.Β. Α.Ε.Β.Ε. επί της οδού Οδυσσέως στη Δ.Κ. Αγ.
Στεφάνου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της αριθ. 21/10-4-2019 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.
KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με
θέμα «1η Αναμόρφωση-Υποχρεωτική προϋπολογισμού 2019 ».
ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση της αριθ. 31/19-4-2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ» με θέμα
«Καθορισμός καταβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς(τροφεία) για το σχολικό έτος
2019-2020 των φιλοξενούμενων νηπίων στα Παραρτήματα των Παιδικών –
Βρεφονηπιακών Σταθμών».
ΘΕΜΑ 11ο : «Τροποποίηση του άρθρου 4ου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» της συστατικής πράξης του
N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 12ο : «Τροποποίηση του άρθρου 4ου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» της συστατικής πράξης του
N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτερoβάθμιας
Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Πρόσληψη τακτικού προσωπικού για τη στελέχωση του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» κατ΄εφαρμογή του άρθρου 91 του ν.4583/2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση της κ. Κατωπόδη Αργυρώς.
ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση του κ. Μαπάκη Θεόδωρου.
ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση του κ. Πανταζή Σωτήριου.
ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση του κ. Παπαδάκη Γεώργιου.
ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση της κ.Τσιούμα Ελένης.
ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση του κ. Τσαμκόσογλου Χαράλαμπου.
ΘΕΜΑ 20ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση του κ. Βούβαλη Άγγελου.
ΘΕΜΑ 21ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση του κ. Καλαρίδη Δημήτριου.
ΘΕΜΑ 22ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση του κ. Γεωργίου Ιωάννη.
ΘΕΜΑ 23ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση του κ. Νιωτάκη Δημήτριου.
ΘΕΜΑ 24ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση της κ. Οικονόμου Ασημίνας.
ΘΕΜΑ 25ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση του κ. Τσαγκαράκη Ευάγγελου.
ΘΕΜΑ 26ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση της κ. Βαρτελάτου Πάτρας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 27ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
ΘΕΜΑ 28ο: «Διαγραφή χρέωσης λογαριασμού ύδρευσης Β 4ΜΗΝΟΥ2017».
ΘΕΜΑ 29ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2019 με
τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων, στην εταιρία «Βλάσιος Στυλ. Καρούλιας Ανώνυμος Βιομηχανική και
Εμπορική Εταιρία Ποτών»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 30ο: «Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση και Παραλαβή Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης της σύμβασης:
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΦΑΣΙΔΕΡΙ – ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».
ΘΕΜΑ 32ο: ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ».
ΘΕΜΑ 33ο: ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ.
ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017”.
ΘΕΜΑ 34ο: ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε
οικισμούς του Δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ.
Στέφανος». (κωδ πράξης (ΟΠΣ) 5003809)
ΘΕΜΑ 35ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6111 ο.ε. 2019 με Τίτλο
“Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων” για την αμοιβή συμβολαιογράφου προκειμένου
να συνταχθεί συμβόλαιο αγοράς ακινήτου στη δ.κ. Σταμάτας.
ΘΕΜΑ 36ο : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ
~160.000,00€, ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
“Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
‘Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές
μονάδες της χώρας’

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 37ο: « Α’ και Β΄ Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης έτους 2019 ποσού 136.690,00 € .»
ΘΕΜΑ 38ο: «Συμπληρωματική Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για
κάλυψη λειτουργικών αναγκών κατά προτεραιότητα κάλυψη Δαπανών Θέρμανσης των
Σχολείων έτους 2018 Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης ποσού 12.191,68 €».
ΘΕΜΑ 39ο: «Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες (6393/Φ22.1δ/29-3-2019).
Προτεινόμενο προς Ίδρυση Τμήματος Ένταξης-Ημερήσιο Γυμνάσιο Δροσιάς του Δήμου
Διονύσου .»
ΘΕΜΑ 40ο: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους ως εκπροσώπων του Δήμου
Διονύσου στην προς συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας του κτιρίου που
παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για την στέγαση Σχολικών Εργαστηρίων του ΕΠΑΛ Διονύσου.
ΘΕΜΑ 41ο: Εξειδίκευση πίστωσης παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για τη διαχείριση της
πράξης με τίτλο “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621 – ΚΑΕ:
60.6473.0003 και 360.6473.0004
ΘΕΜΑ 42ο : « Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2019, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ποσού 100.650,00 € (αριθ.πρωτ. 22901/18-6-2019 έγγραφο της Δ/νσης
Οικονομικών του Δήμου .»
ΘΕΜΑ 43ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 213/2019 ΑΔΣ “Διοργάνωση και εξειδίκευση
πιστώσεων για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019 (Α’ Κύκλος)- ΚΑΕ: 15.6471.0003”.
ΘΕΜΑ 44ο: Παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου ως έδρα
αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου μας για την
αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 45ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και
στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της
105/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Α.Ε.
ΘΕΜΑ 46ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και
στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της
103/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 47ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και
στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της
9/2019 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
& ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 48ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και
στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της
4494/2018 Aπόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπέρ της Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 49ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και
στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της
109/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικειου Μαραθώνα υπέρ της Θ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑ 50ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και
στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της
185/2017 Aπόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ του Αθουσάκη Δ.
Νικόλαου.
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ
19565/4-6-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για
την “Προμήθεια Υλικών Οικοδομής”.
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ
17180/10-05-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016,
για την “Προμήθεια Χρωμάτων ” .
ΘΕΜΑ 53ο:«Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Βούλγαρη
Ευαγγελίας».
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ
17182/10-05-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016,
για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ” (ΑΔΑΜ: 18SYMV003074983).
ΘΕΜΑ 55ο: Διαβίβαση του αριθ. πρωτ. 12138/13-3-2019 γνωμοδοτικού σημειώματος της
Νομικής Υπηρεσία του Δήμου για παράταση συμφωνητικού μίσθωσης του Αμαξοστασίου
(οικόπεδο στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου & Λακωνίας στον Άγιο Στέφανο) και
λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ
20603/16-6-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016,
για την “Προμήθεια Αλουμινίων ”
ΘΕΜΑ 57ο: Άμεση και επείγουσα ανάγκη για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για
λήψη απόφασης : Θέμα: « Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης για «προμήθεια
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων
πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων»
ΘΕΜΑ 58ο:Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ
25873/1-8-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για
την “Προμήθεια Ειδών Οδοσήμανσης ”
ΘΕΜΑ 59ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Αναβάθμισης, Συντήρησης και Τεχνικής
Υποστήριξης του Εξοπλισμού του Ασύρματου Ευριζωνικού Δικτύου Διασύνδεσης τριών
κτιρίων του Δήμου για ένα έτος ».
ΘΕΜΑ 60ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του
λογισμικού διαχείρισης των ραντεβού του Δημοτικού Πολυιατρείου
ΘΕΜΑ 61ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών
μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA
ΘΕΜΑ 62ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Οικοδομικών Κατασκευών κτιρίων &
Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου ».
ΘΕΜΑ 63ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ετήσια συνδρομή στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ».
ΘΕΜΑ 64ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων
των υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανάδοχος,
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
ΘΕΜΑ 65ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Καθαρισμού και κοπής υψηλών–επικίνδυνων δένδρων Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 66ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εργασίες εξωραϊσμού και ανάπλασης της Πλατείας Αγοράς στη δημοτική
ενότητα Σταμάτας του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 67ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης
με το ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ “Η ΕΣΤΙΑ” με θέμα: “H οικογένεια σε στενή συνεργασία με τους
παιδικούς σταθμούς” στις 10 Μαΐου 2019”
ΘΕΜΑ 68ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “για τη συνοδεία πιάνου στην “Χορωδιακή Βραδιά” Δήμου Ελληνικού –
Αργυρούπολης, το Σάββατο 13 Απριλίου 2019”
ΘΕΜΑ 69ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “για τη διοργάνωση “Εαρινής Συναυλίας” της Μικτής Χορωδίας Δήμου
Διονύσου με θέμα “Ave Verum Corpus”, το Σάββατο 20 Απριλίου 2019, στο ΠΠΚ Αγίου
Στεφάνου”
ΘΕΜΑ 70ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “Επιμέλεια ορχήστρας, εκτέλεση του προγράμματος και τη διδασκαλία της
χορογραφίας της παιδικής χορωδίας, την Κυριακή, 14 Απριλίου 2019”
ΘΕΜΑ 71ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “για την επιμέλεια ορχήστρας και χοροδιδασκαλίας στη συμμετοχή της
Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών
Μιούζικαλ στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 11 Μαΐου 2019”
ΘΕΜΑ 72ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
( αρ.πρωτ. 24019/26-6-19).
ΘΕΜΑ 73ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης καθώς και Ενημέρωσης
& Αναβάθμισης Λογισμικού εξοπλισμού».
ΘΕΜΑ 74ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ME122412,
ME99920, KHH5525, ME88139, ME59570, KHI3072, KHO5556, ME131160, ME84682,
KHH2309, KHH2219, KHH6169, IBO8331,4900107320, KHI3041 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.».
ΘΕΜΑ 75ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΚΗΙ3182»,
«ΚΗΙ3183» & «ΜΕ112658» ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ».
ΘΕΜΑ 76ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
ΘΕΜΑ 77ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου
Διονύσου».( ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25671/8-7-19)
ΘΕΜΑ 78ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων
μάρκας RICOH».
ΘΕΜΑ 79ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ».
ΘΕΜΑ 80ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων
των υπηρεσιών για τη μεταφορά πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές & αθλητικές
εκδηλώσεις. Ανάδοχος. Δ & Α Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.
ΘΕΜΑ 81ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Αθλητικών Εγκαταστάσεων
(πλην κτιρίων έργων) Αθλητικού Εξοπλισμού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 82ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων στη συνδιοργάνωση του Δήμου
Διονύσου με το Σωματείο “Οικισμός Ρέας”, συναυλίας με τον Στέφανο Κορκολή”
ΘΕΜΑ 83ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου
Διονύσου». ( ΑΡ.ΠΡΩΤ. 26349/11-7-19).
ΘΕΜΑ 84ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για τη Παροχή υπηρεσιών για Αναβάθμιση του λογισμικού του Γεωδαιτικoύ
δέκτη δορυφορικού εντοπισμού θέσης (GPS) της Τεχνικής Υπηρεσίας».
ΘΕΜΑ 85ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων
των υπηρεσιών για τo καθαρισμό των δημοτικών κτηρίων, Ανάδοχος. ΥΑΔΕΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑ 86ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων
των υπηρεσιών για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών με φορτηγό αρπάγη,
Ανάδοχος. ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. (Αριθ. Πρωτ: 26790/15-7-19).
ΘΕΜΑ 87ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Οικοδομικών Κατασκευών κτιρίων &
Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου ».
ΘΕΜΑ 88ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «δειγματοληψία καθώς χημικός–μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου νερού
του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 89ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων
μάρκας XEROX».
ΘΕΜΑ 90ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και Επισκευή Χλωριωτών Αντλιοστασίων και Δεξαμενών».
ΘΕΜΑ 91ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΜΕ 88139
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ».
ΘΕΜΑ 92ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη
».(αρ.πρωτ.27105/17-7-19).
ΘΕΜΑ 93ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια Παροχής Υπηρεσίας Πλυσίματος -Καθαρισμού Μεταφορικών
Μέσων ».
ΘΕΜΑ 94ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη». ( αρ.πρωτ.
23656/24-6-19).
ΘΕΜΑ 95ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων
των υπηρεσιών για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών με φορτηγό αρπάγη,
Ανάδοχος. ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.( αρ.πρωτ. 27141/17-7-19)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ζώτου Βασιλική

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩTHΣ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
7. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
8. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
11. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
12. ΝΤΟΥΝΤΑ –ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ).
13. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
14. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
15. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
16. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ
17. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
18. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
20. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
21. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
22. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
23. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
24. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.
25. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
26. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
27. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
28. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
29. ΑΥΓΕΡΗ –ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
30. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
31. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
34. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
35. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ- ΣΟΦΙΑ.
36. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
37. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
38. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
39. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
40. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ .
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ