Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο: “Οραματιζόμαστε έναν ανθρωποκεντρικό & αποκεντρωμένο Δήμο”

Διαβάστε τη “Διακήρυξη Αρχών και Δεσμεύσεων” που έδωσε στη δημοσιότητα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

“Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ειδικά του Α΄ Βαθμού, είναι o πιο κοντινός θεσμός στον πολίτη και ο φυσικός σύνδεσμός του με την Πολιτεία. Έχει το μοναδικό προνόμιο να λειτουργεί ενωτικά, πέρα από κομματικές εντάξεις, ιδεολογικές ή άλλες αναφορές”

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Οραματιζόμαστε έναν ανθρωποκεντρικό Δήμο, που σχεδιάζει μια σύγχρονη πόλη, σέβεται τους Πολίτες, συμφιλιώνει την καθημερινή ζωή με το χώρο εργασίας, την οικονομική δραστηριότητα με την προστασία του περιβάλλοντος, την κατοικία με τον άνθρωπο.

Οραματιζόμαστε, ειδικότερα, το Δήμο μας να:
• Λειτουργεί αποκεντρωμένος, με σχέδιο, καινοτομία, διαφάνεια και κοινωνική ευθύνη.
• Συνθέτει αντιθέσεις και να συμβάλλει στην κοινωνική ενεργοποίηση και συμμετοχή, συνεργαζόμενος συστηματικά με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς.
• Πρωτοστατεί στην αναπτυξιακή διαδικασία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Πόλης, συντονίζοντας και υποστηρίζοντας τις κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα χωρίς κομματικές αποχρώσεις.
• Δίνει προτεραιότητα στην εύρυθμη καθημερινότητα και να συμπαραστέκεται στους Δημότες, παρέχοντας φιλικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Επιδιώκουμε την ολική ανατροπή της σημερινής κατάστασης, που νοσεί από συγκεντρωτισμό, πελατειακές σχέσεις, αναξιοκρατία, αδιαφάνεια, έλλειψη οράματος, συγκεκριμένου σχεδίου, κοινωνικής συναίνεσης και δημοκρατικού διαλόγου.

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ανομοιογένεια και η δυσκολία αυθεντικής έκφρασής της είναι ο λόγος που οι τοπικές μας κοινωνίες, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν συμπεριφορά απελευθερωμένη από κομματικές εξαρτήσεις, δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να βρουν τον αυτοδιοικητικό βηματισμό τους.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ αναλαμβάνει με ωριμότητα και αυτεπίγνωση την ευθύνη να συνενώσει και να εκφράσει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις που επιζητούν την ανατροπή, προσβλέπουν στην ανάπτυξη και επιδιώκουν τη συνεργασία μέσω μιας προγραμματικής συμφωνίας και επί τη βάσει ενός ιεραρχημένου και ορθολογικά επεξεργασμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Δημοκρατικός Διάλογος, Αποκέντρωση Αρμοδιοτήτων, Διαφάνεια, Συστηματικός Σχεδιασμός

Η ριζική αλλαγή που επιδιώκουμε προϋποθέτει (α) ισότιμο, ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο, που θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή και θα επιβάλλει τη λογοδοσία και (β) αποκεντρωτική λογική που θα καταστήσει αποτελεσματική τη δημοτική λειτουργία. Στην πράξη, η υλοποίηση απαιτεί συγκεκριμένες, θεσμοθετημένες και διαφανείς διαδικασίες, για όλο το φάσμα των δημοτικών δραστηριοτήτων και συστηματικό σχεδιασμό.

Απαιτεί, ειδικότερα:
• Τη δημιουργία όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία Οργάνων, την αξιοποίηση των δημοψηφισμάτων, τη θεσμοθέτηση του δημοκρατικού προγραμματισμού, την αποκατάσταση διαφάνειας στις σχέσεις του Δήμου με τους συλλογικούς φορείς.
• Τη θεσμοθέτηση Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών και Έργων με τον οποίο, πέραν των σχετικών προβλέψεων του Νόμου, θα εξασφαλίζεται διαπαραταξιακός έλεγχος και δημοσιότητα στις απ’ ευθείας αναθέσεις.
• Τη δημιουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και Διαφάνειας και τη σύσταση ειδικού τμήματος δικαιοταξίας και αποκατάστασης της νομιμότητας εποπτευόμενου από τριμελή επιτροπή και με καθήκον τον έλεγχο και την εκπόνηση έκθεσης διαχείρισης πεπραγμένων στα θέματα οικονομικής διαχείρισης παρελθόντων ετών τόσο του Δήμου, όσο και των ΝΠΔΔ αυτού.
• Τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβούλιο ως αποφασιστικού οργάνου με αρμοδιότητες κανονιστικές, προγραμματικές – αναπτυξιακές και ελεγκτικές.
• Την αποκέντρωση/μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καθώς και τον Οργανισμό Πολιτισμού και Νεολαίας, ο οποίος θα (επαν)ιδρυθεί.
• Την αποκέντρωση/μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια, για τον ορθό Δημοκρατικό Προγραμματισμό σε τοπικό επίπεδο και για την αποτελεσματική υλοποίηση της Δημοτικής Πολιτικής.
• Την αναδιοργάνωση του Δήμου και την αναθεώρηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
• Την αναθεώρηση, αναπροσαρμογή και συμπλήρωση όλων των Κανονιστικών διατάξεων ώστε να γίνουν ρεαλιστικές, απλές και σαφείς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Δημοτών.
• Τη διεκδίκηση από την Κεντρική Διοίκηση, σε συμπόρευσή με το Αυτοδιοικητικό Κίνημα, όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε τοπικές υποθέσεις καθώς και των αντίστοιχων πόρων.
• Την προώθηση διαδημοτικών συνεργασιών (α) με τους όμορους δήμους για την από κοινού αντιμετώπιση υπερ-τοπικών προβλημάτων και (β) με άλλους δήμους για την υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών.
• Τον συνδυασμό των ιδίων πόρων του Δήμου με την κρατική επιχορήγηση (ΚΑΠ – ΣΑΤΑ), το ειδικό πρόγραμμα για την τοπική Αυτοδιοίκηση (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ), τα Τομεακά προγράμματα Υπουργείων καθώς και αυτά των Κεντρικών Φορέων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και με ιδιωτικούς πόρους που μπορούν να επενδυθούν εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες.
• Την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και ισχυρών σημείων του Δήμου (μορφωτικό επίπεδο πολιτών, γεωγραφική θέση, αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία, περιβάλλον ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ενεργό πολιτιστικό κίνημα, σημαντικοί ίδιοι πόροι)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο
Με αυτές τις σκέψεις απευθυνόμαστε σε όλους εσάς.
Σας καλούμε, τον καθένα και την καθεμιά προσωπικά, να στηρίξετε και να ενδυναμώσετε την προσπάθεια.
Προωθώντας το μήνυμα στη γειτονιά, στο χώρο της εργασίας, στο σύλλογο που δραστηριοποιείστε, συν-διαμορφώνοντας το πρόγραμμα, συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιό μας.
Πρόκειται για την μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Και για ένα αγώνα που αξίζει να δώσουμε όλοι μαζί, με βάση τις Αρχές και Αξίες που μας ενώνουν.

Ο  Δ Η Μ Ο Σ  Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ο Υ  Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι  Ο Λ Ε Σ
Τ Ι Σ  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε Σ  TOY  Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ