Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου με 30 θέματα, την Τρίτη 19/3

Διαβάστε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(Αίθουσα συνεδρίασης: Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, ώρα συνεδρίασης 6:30 μ.μ.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την δεκάτη ενάτη (19η ) του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30 .. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Συλλογής (με Μεταφορά και Διαχείριση ως απαιτείται) Ογκωδών Απορριμμάτων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο: “Αδυναμία εκτέλεσης του καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτιρίων και υαλοπινάκων τους με ίδια μέσα και έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) για την ανάθεση της καθαριότητάς τους”.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο : « Τροποποίηση της αριθ. 92/11-5-2017 Α.Δ.Σ σχετικά με την εκλογή τακτικών μελών του Δ.Σ του Ν.ΠΔ.Δ με την επωνυμία: ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ».
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της αριθ. 12/2019 απόφασης του Δ.Σ του Ν.ΠΔ.Δ με την επωνυμία: ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ», με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού ο.ε.2019».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας KONICA MINOLTA».
ΘΕΜΑ 6ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη ».
ΘΕΜΑ 7ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 8ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Έλεγχος και Πιστοποίηση Καλαθοφόρου Οχήματος του Δήμου».
ΘΕΜΑ 9ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τo καθαρισμό των δημοτικών κτηρίων, Ανάδοχος. ΥΑΔΕΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑ 10ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τη μεταφορά πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές & αθλητικές εκδηλώσεις. Ανάδοχος. Δ & Α Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 15.6142.0006 ο.ε. 2019 με Τίτλο “Αμοιβή Συμβούλου υποστήριξης και προγραμματισμού του Δήμου Διονύσου σε ζητήματα συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ” για την ανάθεση υπηρεσίας συμβούλου
υποστήριξης του Δήμου Διονύσου ώστε να υλοποιηθεί η ένταξη του έργου της κατασκευής του 1ου Δημοτικού Κρυονερίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020 και ολοκληρωθούν οι εργασίες δημοπράτησης του έργου.
ΘΕΜΑ 12ο:ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 50.000,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
Δήμων” ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ‘Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας ’
ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017”
ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων», με τίτλο: «Ανέγερση και Επαναχρήση δημοτικών κτηρίων» του έργου «Επεμβάσεις στο κτήριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου».
ΘΕΜΑ 15ο: « Διόρθωση της 724/2018 απόφασης του Δ.Σ.».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 16ο: «΄Εγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2015 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου.»
ΘΕΜΑ 17ο: Ορισμός Μηχανισμού Πιστοποίησης της Πράξης με τίτλο “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εορταστικής εκδήλωσης μετά το πέρας των παρελάσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου
ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ στη Θεσσαλονίκη – ΚΑΕ: 15.6471.0003.
ΘΕΜΑ 20ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση του 5ου Φεστιβάλ Junior -Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών και την 3η Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου – ΚΑΕ: 15.6471.0003».
ΘΕΜΑ 21ο: Συνδιοργάνωση του 2ου Αττικού Αγώνα Δρόμου με το “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ” και Συμμετοχή στην Πανελλήνια Δράση “Let’s do it Greece 2019”, στο κτήμα Τατοΐου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ 22ο: Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με εξέταση ένστασης της ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ».
ΘΕΜΑ 23ο: «Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με εξέταση της αίτησης του κ. ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 24ο: «Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων».

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 25ο: «Εξέταση αιτήματος παραχώρησης οικογενειακού τάφου Νο 60 από την κα Αντωνιάδη Ευθαλία».
ΘΕΜΑ 26ο: «Εξέταση αιτήματος παραχώρησης οικογενειακού τάφου Νο 106 από τον κο Κορκόντζελο Θεμιστοκλή».
ΘΕΜΑ 27ο: « Λήψη απόφασης για Υπηρεσιακές Εκταφές στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου , βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου ».
ΘΕΜΑ 28ο: «Συζήτηση και έγκριση λήψης απόφασης για την μετατροπή του απλού πενταετούς μνημείου με α.α. – 467 – σε «οικογενειακού» μνημείου με συνεχής διάρκεια χρήσης ταφής στο Κοιμητήριο της Δ. Κ. Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 29ο: «Συζήτηση και έγκριση λήψης απόφασης για την μετατροπή του απλού πενταετούς μνημείου με α.α. – 663 – σε «οικογενειακού» μνημείου με συνεχής διάρκεια χρήσης ταφής στο Κοιμητήριο της Δ. Κ. Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 30ο: « Συζήτηση-ενημέρωση και λήψη απόφασης για υποθέση σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου, Δήμου Διονύσου που αφορά την Αναγκαστική τροποποίηση και προσθήκη νέου μνημείου ,λόγω αδυναμίας χώρου ενταφιασμού ».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ζώτου Βασιλική

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩTHΣ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
7. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
8. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
11. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
12. ΝΤΟΥΝΤΑ –ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ).
13. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
14. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
15. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
16. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ
17. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
18. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
20. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
21. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
22. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
23. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
24. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.
25. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
26. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
27. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
28. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
29. ΑΥΓΕΡΗ –ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
30. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
31. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
34. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
35. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ- ΣΟΦΙΑ.
36. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
37. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
38. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
39. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
5
40. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ .
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ