Διοικητική Προσφυγή του Εξωραϊστικού Συλλόγου Διονύσου κατά της εγκατάστασης νέων Λατομείων

ο ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, όπως είχε έννομο συμφέρον, κατέθεσε εμπρόθεσμα στις 13.05.2021 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ κατά τής απόφασης Νο 43333/ 13.04.2021 τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση μαρμάρου, στην θέση ” Βαθειά Χούνη Άνω Ραπεντώσας” ( χώρος Δ), της Δ.Κ.Διονύσου του Δήμου Διονύσου, σε έκταση 201497,91 τμ, σε ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία ” ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ”, προκειμένου να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και την άγρια ζωή, πού απειλείται σοβαρά από τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες τής εν λόγω εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω έκταση είναι στα όρια του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Διονύσου και εντός της ζώνης Προστασίας του Πεντελικού Όρους και έχει κηρυχθεί ως δασική αναδασωτέα από την Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής και τους συναρμόδιους φορείς για την προστασία του Πεντελικού Όρους, μετά τις επαναλλειμένες πυρκαγιές πού έχουν συμβεί κατά καιρούς στην περιοχή.
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και απειλεί βάναυσα την βιωσιμότητα τής περιοχής όχι μόνο της Δ.Κ Διονύσου και του Δήμου Διονύσου, αλλά και ολοκλήρου του λεκανοπεδίου τής Αττικής, αφού θα καταστρέψει ένα από τούς ελαχίστους εναπομείναντες πνεύμονες πρασίνου στην Αττική.
Διόνυσος 14.05.2021
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Κώστας Μπομπής

Ακολουθεί η προσφυγή που κατέθεσε ο Σύλλογος

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ &ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Του ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ με αρ. απόφασηςπρωτοδικείου Αθηνών 9980/6-4-1981 με έδρα στο Διόνυσο Αττικής, οδός Πλαστήρα 50 Τ.Κ 14576 και με ΑΦΜ 090062521 ΔΟΥ Κηφισιάς.

 κατα

 Της  με αρ πρωτ. 43333/13-04-2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκενντρρωμένης Διοίκησης Αττικής ,με θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ  ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ,ΟΠΩΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ 201.497,91 Τ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ « ΒΑΘΕΙΑ ΧΟΥΝΗ ΑΝΩ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ»(ΧΩΡΟΣ Δ) Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

…………………………….. 

Σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 43333/13-4-2021 απόφαση του  Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνεται η δυνατότητα διενέργειας ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση μαρμάρου, με γεωλογικές μεθόδους σε δημόσια έκταση  201.497,91 τ.μ στην θέση « Βαθειά Χούνη Άνω Ραπεντώσας»Δήμου Διονύσου Ανατολ. Αττικής, σε ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία  «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ», χρονικής διαρκείας 2 ετών και με δυνατότητα μίσθωσης της έκτασης , μετά την λήξη της έγκρισης. 

Επειδή η ως άνω απόφαση παραβιάζει σωρεία προγενέστερων αποφάσεων περί κηρύξεως  της συγκεκριμένης περιοχής ως δασικής αναδασωτέας της διεύθυνσης δασών Ανατολικής Αττικής  και συναρμόδιων φορέων για την προστασία του Πεντελικού όρους.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 24παρ. 1 του Συνταγματος και 117παρ.3 η καταστροφή των δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές, παράνομες εκχερσώσεις, επιχωματώσεις καθώς και κάθε άλλη αιτία με την οποία επιδιώκεται παράνομη ή ανεπιθύμητη αλλαγή στον προορισμό των δασών και δασικών εκτάσεων είναι ανεπίτρεπτη και πρέπει να λαμβάνονται όλα τα διοικητικά μέτρα αποτροπής και μεταβολής του χαρακτήρα  των δασικών εκτάσεων

Επειδή σύμφωνα με το αρ. 24 του Συντάγματος το φυσικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε αυτοτελώς προστατευόμενο αγαθό προκειμένου να εξασφαλισθεί η οικολογική ισορροπία και η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ των φυσικών πόρων χάριν των επόμενων γενεών. Για το λόγο αυτό ο συντακτικός νομοθέτης επέβαλε στα όργανα του Κράτους να προβαίνουν σε θετικές ενέργειες για την διαφύλαξη του προστατευόμενου αγαθού και να λαμβάνουν τα απαιτούμενα νομοθετικά και διοικητικά, προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα.

Επειδή η ως άνω περιοχή αποτελεί σημαντικό  περιβαλλοντικό κεφάλαιο για τις επόμενες γεννιές και η για μια ακόμα φορά διατάραξή της θα οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες.

Επειδή η ως άνω απόφαση θα συντελέσει στο άμεσο και απώτερο μέλλον σε καταχρηστική ανάλωση του περιβαλλοντικού κεφαλαίου της περιοχής του δήμου Διονύσου και μακροπρόθεσμα  και της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου της Αττικής, διότι θα οδηγήσει σε μη επανορθώσιμη διατάραξη του περιβάλλοντος αλλά και του μικροκλίματος της περιοχής.

Επειδή έχουμε ως κάτοικοι της περιοχής έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσας προσφυγής

Επειδή η ως άνω απόφαση παραβιάζει κατάφωρα όλες τις προγενέστερες αποφάσεις της Διοίκησης περί  κήρυξης της ως άνω περιοχής ως αναδασωτέας καθώς και το άρθρο 24 του Συντάγματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Προσφεύγουμε κατά τηςτης υπ’αρ. πρωτ. 43333/13-4-2021 απόφασης του  Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί εγκρίσεως διενέργειας ερευνητικών  εργασιών για ανεύρεση μαρμάρου εντός δασικής εκτάσεως 200 στρεμμάτων στην περιοχή «Βαθεια Χουνη Ανω Ραπεντώσας»  του Δήμου Διονύσου  και

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Την εξαφάνιση της.

13/5/2021

Ο προσφεύγων

Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διονύσου

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Μπομπής
τηλ. Επικοινωνίας 6944605464

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ