Ειδικό Κανονισμό Προμηθειών – Έργων και Εσωτερικό Ελεγκτή στο Δήμο, προτείνει η “Δύναμη Ευθύνης”

Δόθηκε στη δημοσιότητα κείμενο προτάσεων για διαβούλευση.

Δ Ι Α Φ Α Ν Ε Ι Α     Σ Τ Η Ν      Π Ρ Α Ξ Η    

Προτάσεις και Πρόσκληση σε Διαβούλευση 

Η Διαφάνεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ευρεία δημοσιότητα, το διαρκές ενδιαφέρον και την συστηματική παρουσία των πολιτών. Για μας, η Διαφάνεια δεν παραμένει απλή διατύπωση, ούτε αόριστη δέσμευση, αλλά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μέτρα γίνεται πράξη. 

Α. Θεσμοθέτηση Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών και Έργων, εκτός των σχετικών προβλέψεων του Νόμου, για την αντιμετώπιση των απ’ ευθείας αναθέσεων, πρόχειρων διαγωνισμών κλπ.

Ο Κανονισμός θεσμοθετείται στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διαχείρισης, της νομιμότητας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας, προς διασφάλιση δίκαιης και αποτελεσματικής κατανομής των οικονομικών πόρων και κονδυλίων του Δήμου. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται και στα εποπτευόμενα από τον Δήμο Ν.Π.Δ.Δ.

Μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση και αποκλειστική εφαρμογή από τον Δήμο Διονύσου του Εθνικού Συστήματος και του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ- ΚΗΜΔΗΣ):

1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συστήνεται Εποπτική Επιτροπή Διαφάνειας (ΕΕΔ) των απευθείας αναθέσεων και των προχείρων διαγωνισμών, με τη συμμετοχή ενός συμβούλου από κάθε παράταξη του Δ.Σ., με δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε σχετικό στοιχείο. Η ΕΕΔ έχει διετή θητεία και συντάσσει ανά εξάμηνο έκθεση πεπραγμένων, που την υποβάλλει στο Δ.Σ.

2. Ορίζεται σε εβδομαδιαία βάση, σταθερή και συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για τις απευθείας αναθέσεις και τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών για τις ανάγκες του Δήμου, παρουσία της ΕΕΔ και σε ανοιχτή προς τους πολίτες συνεδρίαση.

3. Δημιουργείται κατάλογος εργολάβων και προμηθευτών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή, μετά από δημόσια πρόσκληση και δήλωση των ενδιαφερομένων. Ο κατάλογος είναι ανοικτός και επικαιροποιείται / αναθεωρείται τακτικά.

4. Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, που παράγουν ανάγκες απευθείας ανάθεσης ή πρόχειρου διαγωνισμού, δημοσιοποιούνται την επομένη εργάσιμη ημέρα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συνοδεύονται υποχρεωτικά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, όπου  αναγράφονται το αντικείμενο της σύμβασης, οι όροι συμμετοχής, η τεχνική περιγραφή έργου, εργασιών ή προμήθειας και το προ-υπολογιζόμενο κόστος. Η προθεσμία υποβολής προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 7 ημερών.

5. Με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου τηρείται αρχείο στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τους εργολάβους και προμηθευτές, τα αντίστοιχα έργα και τις προμήθειες που τους ανατέθηκαν, καθώς και αξιολογικές κρίσεις που αφορούν στην τήρηση των όρων της σύμβασης από πλευράς ποσοτικής, ποιοτικής και εγγυητικής.

6. Με βάση τις αξιολογικές κρίσεις είναι δυνατή η επιβολή ποινής αποκλεισμού εργολάβων και προμηθευτών από διαδικασίες απευθείας αναθέσεων και προχείρων διαγωνισμών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (εξάμηνο, έτος).

 

Β. Σύσταση της προβλεπόμενης στην κείμενη νομοθεσία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Συστήνεται στον Δήμο Διονύσου Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), στο πλαίσιο του Ν. 4270/2014 και κατόπιν της πρόσφατης εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αύγουστος 2018). Για τη σύσταση της ΜΕΕ απαιτείται αναθεώρηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Η ΜΕΕ εξετάζει και αξιολογεί τις διαδικασίες, εντοπίζει τους κινδύνους και διατυπώνει κατά το δυνατόν αντικειμενική κρίση για την υφιστάμενη κατάσταση, προτείνοντας στη Διοίκηση λύσεις και υποδεικνύοντας μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Για την εξασφάλιση της αντικειμενικής κρίσης, η ΜΕΕ αποτελεί ανεξάρτητη Διοικητική Οντότητα υπαγόμενη απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο της ΜΕΕ περιλαμβάνει (α) Εκτίμηση ελεγκτικών αναγκών, (β) Προγραμματισμό των επί μέρους δράσεων σε ετήσια βάση, (γ) Έλεγχο διαδικασιών, (δ) Ειδικούς διερευνητικούς ελέγχους, (ε) Ελέγχους συμμόρφωσης, (στ) Παρακολούθηση της υλοποίησης ενεργειών που συμφωνήθηκαν και (ζ) Σύνταξη περιοδικών εκθέσεων και ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προς υποστήριξη και ενίσχυση του έργου της ΜΕΕ, συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Διερευνητική Επιτροπή Διαφάνειας (ΔΕΔ) για την δικαιοταξία και την νομιμότητα, με καθήκοντα έρευνας επί θεμάτων οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και σύνταξης σχετικής έκθεσης, για τον Δήμο και τα Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.

– Η πενταμελής ΔΕΔ αποτελείται από Νομικούς, Οικονομολόγους και Μηχανικούς (αιρετούς ή μη) με συμβουλευτική και γνωμοδοτική αρμοδιότητα. Η θητεία των μελών είναι διετής.

– Αρμοδιότητα της ΔΕΔ είναι ο έλεγχος αποφάσεων και πράξεων της Δημοτικής Διοίκησης (των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων) του Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου. Τα προς διερεύνηση θέματα ανατίθενται στην ΔΕΔ από την ΜΕΕ ή με απευθείας απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

– Σε περίπτωση που κατά την έρευνα προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις διαπράξεως αδίκων και καταλογιστικών πράξεων σε αιρετούς, προέδρους και μέλη Ν.Π.Δ.Δ. ή και διοικητικούς υπαλλήλους, η  ΔΕΔ συντάσσει αμελλητί σχετική έκθεση και η ΜΕΕ την αποστέλλει στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου με δέσμια αρμοδιότητα να προβεί στις δέουσες νομικές ενέργειες. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου ολιγωρεί,  η ΜΕΕ αποστέλλει τα στοιχεία στο αρμόδιο δικαστικό όργανο (για ποινικές υποθέσεις) ή προτείνει τον ορισμό άλλου δικηγόρου στο Δημοτικό Συμβούλιο (για αξιώσεις αστικής ή διοικητικής φύσεως).

– Η έκθεση πεπραγμένων της ΔΕΔ παρουσιάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των περιοδικών εκθέσεων της ΜΕΕ.

Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ