Εξώδικη Διαμαρτυρία της Λαμπρινής Μήλα προς το Δήμο Διονύσου

Η πρώην Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου και εμπλεκόμενη με την ιδιότητα της κατηγορούμενης σε υπόθεση υπεξαίρεσης χρηματικού ποσού, με αφορμή τη συζήτηση του 51ου θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα « Έγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2014 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου». ζητάει, μεταξύ άλλων, να ληφθεί υπόψη το πόρισμα της λογιστικής πραγματογνωμοσύνης του διορισμένου από τον εισαγγελέα πραγματογνώμονα Παναγιώτη Ντερτινή, το οποίο διαφοροποιείται σημαντικά από το πόρισμα του ορκωτού ελεγκτή που διόρισε ο Δήμος Διονύσου. Σε περίπτωση μάλιστα που δε ληφθεί υπόψη το εν λόγω πόρισμα, το οποίο κατεβάζει αισθητά του διαπιστωμένου ταμειακού ελλείμματος, επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για οποιαδήποτε ζημιά έχει ήδη υποστεί ή πρόκειται να υποστεί στο μέλλον. Παράλληλα, αμφισβητεί και τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε ο έλεγχος. Ακολουθεί το εξώδικο:

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Λαμπρινής Μήλα, κατοίκου Δροσιάς Αττικής, οδός Διγενή Ακρίτα αρ. 4, πρώην Προέδρου της «Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου».

ΠΡΟΣ

Τον Δήμο Διονύσου, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, Λεωφόρο Μαραθώνος αρ. 29, νομίμως εκπροσωπουμένου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Διονύσου.

Εν όψει συζήτησης του υπ’ αριθμ. 51ου θέματος της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 5-3-2019, της με αριθμό πρωτ. 10010/26-2-2019 εισήγησης επ’ αυτού και των συνημμένων εγγράφων του με αριθμό πρωτ. 413/7-1-2019 διαβιβαστικού της Α΄ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, των οποίων γίνεται επίκληση και συνοδεύουν την εν λόγω εισήγηση, θέτω υπόψιν σας τα κάτωθι:
Σε όλα τα επικαλούμενα ως άνω βιβλία, στοιχεία και έγγραφα γίνεται μνεία ότι η σύνταξη αυτών και όλες οι θεωρήσεις και εγκρίσεις έγιναν από την «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου», με τη σύμπραξη της εταιρείας «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ – Ν. ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.», επί τη βάσει τόσο της με αρ. πρωτ. 433/18-4-2016 μηνυτήριας αναφοράς, που υποβλήθηκε από την εν λόγω σχολική επιτροπή στην Εισαγγελία Πλημ/κών Αθηνών, σχετικά με διαπιστώσεις επί προβληματικής οικονομικής διαχείρισης του έτους 2014 όσο και του διαχειριστικού ελέγχου των στοιχείων της σχολικής επιτροπής κατ’ εντολή του Δήμου Διονύσου δια απευθείας αναθέσεως από την εταιρία «DFK PD AUDIT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και την ΟΕΛ κα Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου, η οποία φέρεται να έχει αναδείξει έλλειμμα ταμείου της εν λόγω σχολικής επιτροπής.
Πλην όμως, αν και η εν λόγω σχολική επιτροπή εγνώριζε ήδη μέσω του λογιστή κ. Αλέξανδρου Ιωάννου, μέλους της άνω εταιρείας «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ – Ν. ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.», ο οποίος μάλιστα συνέταξε και σχετική τεχνική έκθεση με ημερομηνία 23-8-2018, ότι είχε ήδη διενεργηθεί λογιστική πραγματογνωμοσύνη – όπως εξάλλου ήταν και αίτημα της εν λόγω σχολικής επιτροπής μέσα στη μηνυτήρια αναφορά της – υπό του διορισθέντος από τον Εισαγγελέα πραγματογνώμονα κ. Παναγιώτη Ντερτινή, δεν έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα αυτής, τα οποία διαφοροποιούνται σημαντικά από τα αποτελέσματα του διαχειριστικού ελέγχου της άνω εταιρείας και, συγκεκριμένα, της ΟΕΛ κας Μαργαρίτας Παναγιωτοπούλου.
Το αυτό συνεχίζει να πράττει και ο συντάκτης της άνω με αριθμό πρωτ. 10010/26-2-2019 εισήγησης για τη συζήτηση του επίμαχου υπ’ αριθμ. 51ου θέματος, αν και γνωρίζει πλέον ότι όχι μόνο υπάρχει η άνω από 17-4-2018 λογιστική πραγματογνωμοσύνη του κ. Παναγιώτη Ντερτινή, αλλά ότι αυτή έγινε κατά βάση αποδεκτή από τον επιληφθέντα Εισαγγελέα, απορριφθείσης υπ’ αυτού της άνω έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου της ΟΕΛ κας Μαργαρίτας Παναγιωτοπούλου, αλλά και της τεχνικής εκθέσεως του κ. Ιωάννου.
Και χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι έχουν αμφισβητηθεί υπό εμού στο σύνολό τους τα φερόμενα ως φωτοτυπικά αντίγραφα των βιβλίων εσόδων – εξόδων ετών 2013 και 2014 (των τελευταίων μάλιστα φερομένων ως επικυρωμένων υπό του πρώην Προέδρου κ. Πέτρου Χρονόπουλου σε δύο διαφορετικά αντίγραφα!!!), ασκηθέντων ήδη μηνύσεων υπό εμού για αλλοιώσεις αυτών, ψευδείς βεβαιώσεις και ψευδορκία μαρτύρων.
Κατόπιν των ανωτέρω συνοπτικά αναφερομένων επισημάνσεων υπό εμού, διαμαρτύρομαι και δηλώνω και πάλι τις επιφυλάξεις μου για την όλη διαδικασία έγκρισης του εισηγουμένου απολογισμού έτους 2014 και θέτω όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προ των ευθυνών τους για οιαδήποτε ζημία έχω υποστεί ή θα υποστώ από την διάτρητη, αναξιόπιστη και παρελκυστική ως άνω διαδικασία.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Δήμο Διονύσου, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, Λεωφόρο Μαραθώνος αρ. 29, νομίμως εκπροσωπουμένου, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2019
Η εξωδίκως δηλούσα

Λαμπρινή Μήλα

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ