Ξεκινούν οι Αιτήσεις Εγγραφής-Επανεγγραφής στους Παιδικους & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Διονύσου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 13 Μαΐου 2019 έως 31 Μαΐου 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2019-2020
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 13 ΜΑΪΟΥ 2019 έως 31 ΜΑΪΟΥ 2019
Τόπος υποβολής αιτήσεων : Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28, Άγιος Στέφανος (1ος όροφος )
Ώρες υποβολής αιτήσεων : 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.
Τηλέφωνo: 210-8141700
Fax : 210-8143723
Ε-mail : estia@dionysos.gr

Σημείωση :
Βρεφικά Τμήματα : για ηλικία 18 μηνών (στις 30/09/2019) έως 2,5 ετών λειτουργούν στα Παραρτήματα των Σταθμών
Α’ Δροσιάς , Β΄Δροσιάς , Άνοιξης, και Κρυονερίου.

Παιδικά Τμήματα : από 2,5 ετών (στις 30/09/2019) μέχρι την ηλικία εγγραφής στο προνήπιο

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΤΟ 2015 ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ (τευχ.Β) 623/26-02-2019

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.) Πιστοποιητικό γέννησης ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης (δεν απαιτείται για παιδιά που ήδη φιλοξενούνται)
2.) Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού συμπληρωμένο από τον παιδίατρο
 (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου ) και
 απαραίτητα φωτοτυπία της σελίδας των εμβολίων του βιβλιαρίου υγείας του.
3.) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου (6) εξαμήνου.
4.) Δικαιολογητικά εργασίας (ανά περίπτωση)
 Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη Βεβαίωση Εργασίας από τον εργοδότη και των δύο γονέων με μηνιαίες
αποδοχές και ωράριο εργασίας, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων της εργαζόμενης μητέρας από τον ΕΦΚΑ για τους τελευταίους 3 μήνες του τρέχοντος έτους ή αντίστοιχη βεβαίωση ενσήμων από τον εργοδότη .
Για πρόσφατη πρόσληψη απαιτείται αντίγραφο αναγγελίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.
 Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ αυτών, απαιτείται πρόσφατη αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας.
 Ελεύθεροι επαγγελματίες:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος και
β) βεβαίωση ασφάλισης του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα ή πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής εισφορών ή το τελευταίο αποδεικτικό πληρωμής.
 Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α.
 Απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση, βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (απαραίτητη κατάθεση)
 Για εργαζόμενους με εργόσημο απαιτείται :
α) Βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση Εργοδότη από την οποία θα προκύπτει το είδος της απασχόλησης και ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως σήμερα.
β) αντίγραφο αποδεικτικού εξαργύρωσης εργοσήμου για τους τελευταίους 3 μήνες ή βεβαίωση του ΙΚΑ .
 Για άνεργους γονείς απαιτείται Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ ή πρόσφατη βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ή την κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας .
Για ανέργους που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας απαιτείται εγκριτική απόφαση του ΟΑΕΔ.
5.) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας γονέων (ΜΟΝΟ με φωτοαντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας, ή μισθωτήριο
συμβόλαιο ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας) .
Σε περίπτωση φιλοξενίας απαιτείται αντίγραφο του Ε1των γονέων του νηπίου τρέχοντος έτους και φωτοαντίγραφο
λογαριασμού κοινής ωφέλειας του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
6.) Αντίγραφο Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου οικονομικού έτους 2019 (Εκκαθαριστικό Σημείωμα )
αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2018 έως 31/12/2018).
Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης , θα υποβάλλεται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του οικονομικού έτους 2019. Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα θα λαμβάνεται υπ’όψιν και σε περίπτωση ισοψηφίας μορίων.
Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.
Σε περίπτωση έκδοσης ξεχωριστού εκκαθαριστικού σημειώματος θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζονται και των
δύο γονέων
7.) Άδεια διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς). Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται βεβαίωση του
αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.

Όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται συνημμένα με την αίτηση θα πρέπει να είναι ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ευκρινή
φωτοαντίγραφα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις παιδιών που έχουν συμπληρώσει το μήνα Σεπτέμβριο του 2019 τους 18 μήνες για τα
βρεφικά και τα 2,5 έτη για τα νηπιακά τμήματα.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ( μέχρι και τον μήνα Φεβρουάριο) γίνονται δεκτές αιτήσεις για παιδιά που
έχουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν
έχουν ικανοποιηθεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΕΤΑΑ
( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ )
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, για να αυξήσουν κατά πολύ την πιθανότητα φιλοξενίας του τέκνου τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας , εκτός από την αίτηση που θα υποβάλουν στην υπηρεσία μας θα πρέπει να καταθέσουν και αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο οποίο προτίθεται να ενταχθούν οι Σταθμοί μας με μεγάλο αριθμό θέσεων .
Όσον οι αιτήσεις γίνουν δεκτές εξασφαλίζουν θέση για ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενία στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και ενημερωτικό και έντυπο υλικό θα μπορείτε να αναζητήσετε στο site της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr

Επίσης βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου πατώντας ΕΔΩ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ