Σε τροχιά ηλεκτροκίνησης ο Δήμος Διονύσου, υπέβαλε στο Πράσινο Ταμείο Πρόταση για το «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων»

Πρόταση προς το Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» (Σ.Φ.Η.Ο.) υπέβαλλε την Πέμπτη 3/12 ο Δήμος Διονύσου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4).

Με την υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης ο Δήμος Διονύσου μπαίνει ουσιαστικά σε τροχιά ηλεκτροκίνησης, η οποία αποτελεί έναν περιβαλλοντικά ορθό τρόπο μετακίνησης με πολλά οφέλη.

Η δράση µε τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο ∆ιονύσου», με προϋπολογισµό 24.800 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και αφορά στη χωροθέτηση δηµοσίως προσβάσιµων σηµείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθµευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.

Τα Σ.Φ.Η.Ο. αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των θέσεων στάθµευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων, κάτι που είναι προαπαιτούµενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδοµών στην Ελλάδα.

𝝤 «𝝫ά𝝹𝝴𝝺𝝾ς του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» 𝝷𝝰 𝝿𝝴𝞀𝝸𝝺𝝰𝝻𝝱ά𝝼𝝴𝝸 μεταξύ άλλων:

Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης και Χαρτογράφηση του Δήμου.
• Χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων-Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης.
• Έκθεση Διαβούλευσης.
• Ολοκλήρωση Φακέλου και Εφαρμογή Σχεδίου.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ