«Συμφωνία-Πλαίσιο» για Ασφαλτοστρώσεις προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου

Το «πράσινο φως» για την πραγματοποίηση εκτεταμένων ασφαλτοστρώσεων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Διονύσου, προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ περίπου, με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των έργων μέσα τους πρώτους μήνες του 2021 και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023, ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020.

Το θέμα ήταν «Καθορισμός ημερομηνίας διαγωνισμού, έγκριση των όρων της δημοπρασίας, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της Συμφωνίας – Πλαίσιο με τίτλο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Ειδικότερα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου συνέταξε και θεώρησε την υπ’αριθµ. 13/2020 Μελέτη της «Συµφωνίας-Πλαίσιο», η οποία έχει σκοπό να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου, σε ότι αφορά τις συντηρήσεις των οδοστρωµάτων του στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής (Δίκτυο Ακαθάρτων, Δίκτυο Οµβρίων, Αντικαταστάσεις, Επισκευές Δικτύου Ύδρευσης, Δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας κλπ), τη διάνοιξη-κατασκευή νέων οδών σε διάφορα σηµεία όλων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, καθώς και τη συντήρηση τμήματος του οδικού δικτύου που παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα.

Η διαδικασία της  «Συµφωνίας – Πλαίσιο» επιλέχθηκε καθώς αποτελεί τον πλέον οικονοµικό και αποτελεσµατικό τρόπο υλοποίησης του έργου, δεδοµένου ότι η ανάγκη συντήρησης των οδοστρωµάτων προκύπτει ανάλογα με την πρόοδο των έργων υποδοµής και τις κάθε φορά επείγουσες ανάγκες του Δήμου κατά το χρόνο διάρκειας της.

Τα στοιχεία αυτά θα προσδιορίζονται κατά την ανάθεση των εκτελεστικών συµβάσεων ενώ το αντικείµενο των επί µέρους εκτελεστικών συµβάσεων της «Συµφωνίας-Πλαίσιο» θα καθορίζεται από τη ∆ιοίκηση, κατόπιν Εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά µε την πορεία ολοκλήρωσης των εκτελούµενων έργων υποδοµής, των αιτηµάτων δηµοτών αλλά και Τοπικών Συµβουλίων καθώς και των πραγµατικών αναγκών για την εκτέλεση εργασιών, όπως αυτές διαπιστώνονται από αυτοψίες των Μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους Πόρους του ∆ήµου και θα υλοποιηθεί τµηµατικά κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, ενώιπροβλέπεται να δημοπρατηθεί εντός του Δεκεμβρίου 2020.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η Διοίκηση του Δήμου θα επιδιώξει να εξασφαλίσει και δεύτερο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες συντήρησης του επιβεβαρυμένου, λόγω των συνεχιζόμενων έργων, οδικού δικτύου.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ