3.230.565 ευρώ στο Δήμο Διονύσου από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για δράσεις βελτίωσης διαχείρισης ενέργειας των εγκαταστάσεων ύδρευσης

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δήμου Διονύσου» με ποσό χρηματοδότησης 3.230.565,80 €.

Το έργο περιλαμβάνει:

Α) Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού ως ακολούθως:

– αντλιών/συγκροτημάτων νερού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, για είκοσι (20) πλέον ενεργοβόρες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δήμου

– εξοπλισμού βελτίωσης ενεργειακής και λειτουργικής απόδοσης του υφιστάμενου εξοπλισμού

– ευφυούς συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας των εγκαταστάσεων ύδρευσης (Πρόβλεψης – Πρόληψης – Παρακολούθησης – Ελέγχου – Προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης)

– Η/Μ εξοπλισμού (μετρητές κατανάλωσης ενέργειας, ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα, ρυθμιστές στροφών κτλ) σε δέκα τέσσερις (14) υφιστάμενους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) του δικτύου ύδρευσης για την υλοποίηση του νέου ευφυούς συστήματος διαχείρισης ενέργειας

– έξι (6) νέων ΤΣΕ του δικτύου ύδρευσης για την υλοποίηση του νέου ευφυούς συστήματος διαχείρισης ενέργειας (οι νέοι ΤΣΕ θα ενσωματωθούν στο σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού ύδρευσης του Δήμου, ώστε να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα)

– τριών (3) νέων αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πολιτικής προστασίας του Δήμου Διονύσου

– ηλεκτρονικού υλικού (Server, Client, οθόνες προβολής, μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) κ.λ.π.) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ)

– λογισμικού και εξοπλισμού επικοινωνιών που απαιτείται για τη λειτουργία του Συστήματος
– συστημάτων παραγωγής ενέργειας και εφαρμογών και συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας από ΑΠΕ με στόχο την ενεργειακή αυτονομία του Δικαιούχου, με χρήση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού

– φορητού μετρητή παροχής και οργάνου μέτρησης πάχους σωληνώσεων για την διευκόλυνση των συνεργείων του δήμου στην καταγραφή και επιβεβαίωση των παραμέτρων του δικτύου

– συστημάτων και εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, εφεδρικού φορητού πύργου LED, συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού)

(ΥΠΟΕΡΓΟ 1)

Β) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

για την προετοιμασία & σύνταξη φακέλου

(ΥΠΟΕΡΓΟ 2)

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ