Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου την Παρασκευή 11/10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του άρθ. 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος
Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.
3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την εντεκάτη (11) του μηνός Οκτωβρίου 2019,
ημέρα .. Παρασκευή .. και ώρα ..17:00 .. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο: «Γ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2019».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: «Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ,
που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας».
ΘΕΜΑ 3Ο: «Τροποποίηση του άρθρου 4ου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» της συστατικής πράξης του
N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 4ο: «Ακύρωση της υπ’ αριθ. 233/22-7-2019 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου».
ΘΕΜΑ 5ο: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του
ΝΠΔΔ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ’»
ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου,
του ΝΠΔΔ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ’»
ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός μελών του Δ.Σ. από την πλευρά της μειοψηφίας ως μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή επιλαμβάνεται επί θεμάτων υπαλλήλων (Ν.
3584/2007) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 όπως
τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011».
ΘΕΜΑ 8ο: Ονοματοδοσία του Ανοιχτού ποδοσφαιρικού γηπέδου Άνοιξης σε Γήπεδο
Άνοιξης «Γεώργιος Κυριάκης».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΘΕΜΑ 9ο: «Τροποποίηση της αριθ. 69/20-3-2018 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 10ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «την παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισμού & συντήρησης
καθαριότητας (οδών πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων των επτά δημοτικών
ενοτήτων) Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 11ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια Παροχής Υπηρεσίας Πλυσίματος -Καθαρισμού Μεταφορικών
Μέσων ».
ΘΕΜΑ 12ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
«Υπηρεσία Συντήρησης Μηχανημάτων – Εργαλείων Πρασίνου »
ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Αθλητικών Εγκαταστάσεων
(πλην κτιρίων έργων) Αθλητικού Εξοπλισμού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 14ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ».
ΘΕΜΑ 15ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια Υπηρεσίας Απόφραξη Αγωγών Ομβρίων ».
ΘΕΜΑ 16ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TOY ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ KHH5529
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Θ.
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.».
ΘΕΜΑ 17ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Οικοδομικών Κατασκευών κτιρίων &
Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου ».
ΘΕΜΑ 18ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων
των υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανάδοχος,
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
ΘΕΜΑ 19ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη ».
ΘΕΜΑ 20ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.
ΚΥΚΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ122412 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ».
ΘΕΜΑ 21ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων
των υπηρεσιών των για τη Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού
Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Βιβλιοδεσία Επίσημων Πρακτικών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της Μελέτης: “ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ –
ΦΑΣΙΔΕΡΙ – ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5008942)”
ΘΕΜΑ 23ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Διονύσου».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 24ο: Διοργάνωση 6ου Χορωδιακού Φεστιβάλ της Μικτής Χορωδίας Δήμου
Διονύσου.
ΘΕΜΑ 25ο: Συμμετοχή της Παιδικής/ Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στο
«ΝΑΥΠΛΙΟ ARTIVA 6o ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ».
ΘΕΜΑ 26ο: Διοργάνωση Φθινοπωρινών Πολιτιστικών εκδηλώσεων 2019 Δήμου
Διονύσου.
ΘΕΜΑ 27ο: Ενημερωτικές Ομιλίες για την πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
γονέων σε θέματα ψυχοσυναισθηματικών και μαθησιακών δυσκολιών
ΘΕΜΑ 28ο: Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας στην εκπομπή XFactor του
τηλεοπτικού σταθμού OpenBeyond

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ 29ο: « Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με την εξέταση της ένστασης Κ.Υ.Ε.».

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 30ο:«Μετατροπή απλών τάφων εξαετούς διάρκειας (Α.Τ.443 ΚΑΙ 443Β) σε διπλό
οικογενειακό τάφο στο Κοιμητήριο της Δ.Κ.Άνοιξης».
ΘΕΜΑ 31ο: «Λήψη απόφασης επί δηλώσεως/προτάσεως δικαστικής συμβιβαστικής
επίλυσης διαφοράς».
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κατσίγιαννη Σοφία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
2.ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1) ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ.
2) ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ.
3) ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
4) ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
5) ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.
6) ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ.
7) ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
8) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ.
9) ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
10) ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
11) ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
12) ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
13) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
14) ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
15) ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
16) ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.
17) ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ.
18) ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ του ΤΑΚΗ.
19) ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ.
20) ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
21) ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
22) ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
23) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ.
24) ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ.
25) ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
26) ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΑΒΒΑ.
27) ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
28) ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
29) ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
30) ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ)του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
31) ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
32) ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
33) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
34) ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ.
35) ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.
36) ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
37) ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
38) ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
39) ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.
5
40) ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
* ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
* ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ .
* ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
* ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
* ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
* ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
* ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ