Ορίστηκαν (με καθυστέρηση 12 ημερών) οι 7 νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Διονύσου

6 ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ 1 ΑΜΙΣΘΟΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ 11/1/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29
& Αθ. Διάκου 1-Τ.Κ.: 14565
Τηλ.: 2132030621
Πληροφ.:Κυριακάκου Ε.
Email: kyriakakou@dionysos.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ο Υ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου” του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 «Αντιδήμαρχοι» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», από το άρθρο 3 του ν. 5056/23 (Α΄163) και από το άρθρο 118 του ν. 5079/23 (Α’ 215).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3852/2010 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 «Αντιμισθία αιρετών» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 89 «Αναπλήρωση του Δημάρχου» του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄114) όπως ισχύει.
6. Τη διάταξη του άρθρου 30 παρ.2 του Ν.5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄163), σύμφωνα με το οποίο για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται σύμφωνα με τον παρόντα ή για κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργούσε σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] ή την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 και την παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και έχει καταργηθεί κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο, αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) κατά έναν (1) στον οικείο δήμο, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «Υπεύθυνος για θέματα ζώων συντροφιάς – Διαδικασία τροποποίησης του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων» του Ν.4830/2021 (Α΄169).
8. Την υπ΄αριθ. 1895/9-1-2024 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Β΄129) περί αυτοδίκαιης κατάργησης από 31/12/2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 12-1-2024 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1144 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184
Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου ‘’Η ΕΣΤΙΑ’’» και άσκησης των αρμοδιοτήτων του από τον οικείο Δήμο.
9. Την υπ΄αριθ.2846/Β4-461/21.4.2023 (Β΄2802) απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας», σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του Δήμου Διονύσου ανέρχεται στους 42.376 κατοίκους.
10. Την υπ’ αριθ. 28549/17.04.2019 (B’ 1327) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει”.
11. Την υπ΄αριθ. 1333/110822/27.12.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντιδήμαρχοι» (ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90).
12. Την υπ’ αριθμ. 458/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023 του Δήμου Διονύσου, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ΄αριθμ.538/2023 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2Α του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, ο αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά έναν (1) επειδή ο Δήμος Διονύσου προέρχεται από τη συνένωση επτά (7) δημοτικών κοινοτήτων.
14. Το γεγονός ότι στον Δήμο μπορεί να ορισθούν έως εννέα (9) αντιδήμαρχοι εκ των οποίων επτά (7) έμμισθοι και δύο (2) άμισθοι (Παράρτημα Ι εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 1333/110822/27.12.2023 «Αντιδήμαρχοι» ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90).
15. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1546/τ.Β’/27.06.2011.
16. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και των αρμοδιοτήτων του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Ορίζουμε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Διονύσου, με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 12-1-2024 έως και 11-1-2025, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται και περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και το δικαίωμα υπογραφής όλων των αποφάσεων, συμβάσεων και διοικητικών εγγράφων που απορρέουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους:

Α. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Κυκλικής Οικονομίας, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης ‘’Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ’’ κο. Ίσσαρη Γρηγόριο του Ιωάννη και του μεταβιβάζει την εποπτεία, την ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν:

 Το Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου
 Το Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Β. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών & Χωροταξίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης ‘’Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ’’ κο. Κουκά Αλέξανδρο του Δημητρίου και του μεταβιβάζει την εποπτεία, την ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν:

 Τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τα Τμήματα:
α)Τμήμα Τεχνικών Έργων
β)Τμήμα Σχεδίου Πόλης
 Τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και συγκεκριμένα τα Τμήματα:
α)Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
β)Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
γ)Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Γ. Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, τη Δημοτική Σύμβουλο της Παράταξης ‘’Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ’’, κα. Νούση Λαμπρινή του Ευαγγέλου και της μεταβιβάζει την εποπτεία, την ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν:

 Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τα Τμήματα:
α)Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
β)Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
 Τη Διεύθυνση Εσόδων & Περιουσίας και συγκεκριμένα τα Τμήματα:
α)Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας
β)Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
 Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, εκτός από την αρμοδιότητα της μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα.

Δ. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας & Ύδρευσης, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης ‘’Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ’’ κ. Τραϊφόρο Ιωάννη του Νικολάου και του μεταβιβάζει την εποπτεία, την ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν:

 Το Τμήμα Ύδρευσης−Αποχέτευσης, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου
 Τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα τα Τμήματα:
α)Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β)Τμήμα Αστυνόμευσης

Ε. Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Εθελοντισμού & Φιλοζωίας, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης ‘’Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ’’, κ. Κομνηνάκη Γεώργιο του Αριστείδη και του μεταβιβάζει την εποπτεία, την ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν:

 Τις αρμοδιότητες που αφορούν τον τομέα του Πολιτισμού του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 Το Αυτοτελές Τμήμα Διαβούλευσης & Εθελοντισμού
 Τα θέματα ζώων συντροφιάς και ειδικότερα τη μέριμνα της εύρυθμης υλοποίησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων

ΣΤ. Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, τη Δημοτική Σύμβουλο της Παράταξης ‘’Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ’’, κα. Βιθυνού Φεβρωνία (Βόνη) του Μιχαήλ και της μεταβιβάζει την εποπτεία, την ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν:

 Τις αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς της Παιδείας, της Δια Βίου Μάθησης και του Αθλητισμού του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Ζ. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Προσχολικής Αγωγής και Πρωτοβάθμιας Υγείας τoν Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης ‘’Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ’’, κ. Κοκκαλά Νικόλαο του Γαβριήλ και του μεταβιβάζει την εποπτεία, την ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν:

 Τις αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου ‘’Η ΕΣΤΙΑ’’» το οποίο καταργήθηκε αυτοδίκαια από 31/12/2023.
 Το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των φύλων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 Την αρμοδιότητα των ζητημάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας, την ενδυνάμωση και στήριξη των πολιτών στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας καθώς και έκτακτων καταστάσεων.
 Την αρμοδιότητα των Δομών Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 Ειδικότερα, τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας, του Δημοτικού Πολυϊατρείου καθώς και όλων των δομών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
 Τη συμμετοχή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).
 Τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.
 Την παρακολούθηση του προγράμματος ΤΕΒΑ και αντίστοιχων προγραμμάτων για την καταπολέμηση της φτώχειας.

2. Σε όλους τους ανωτέρω Αντιδημάρχους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ80/2016 που αφορούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των Aντιδημάρχων. Για τα τεκμηριωμένα αιτήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί με την παρούσα απόφαση και υπάγοναι στη Δήμαρχο, η αρμοδιότητα υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ80/2016, μεταβιβάζεται στην Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

3. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε με απόφαση της Δημάρχου.

5. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Κυκλικής Οικονομίας, κος Ίσσαρης Γρηγόριος καταλαμβάνει θέση Άμισθου Αντιδημάρχου.

6. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών & Χωροταξίας κος Κουκάς Αλέξανδρος, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κα Βιθυνού Φεβρωνία (Βόνη).

7. Στο σύνολο των Αντιδημάρχων παραχωρείται η αρμοδιότητα της Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

8.Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας & Ύδρευσης κου Τραϊφόρου Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Κυκλικής Οικονομίας κος Ίσσαρης Γρηγόριος και αντίστροφα.

9.Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Εθελοντισμού & Φιλοζωίας κου Κομνηνάκη Γεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κα Βιθυνού Φεβρωνία (Βόνη)και αντίστροφα.

10.Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών & Χωροταξίας κου Κουκά Αλέξανδρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κα Νούση Λαμπρινή και αντίστροφα.

11. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Προσχολικής Αγωγής και Πρωτοβάθμιας Υγείας κου Κοκκαλά Νικόλαου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κα Βιθυνού Φεβρωνία (Βόνη).

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κοινοποίηση:
1. Οριζόμενοuς/ες Αντιδημάρχους
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Οργανικές μονάδες του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ