Π.Βορριάς: “Θετική η πρωτοβουλία για Απολογισμό του Δημάρχου Διονύσου. Η δική μου πρόταση για μια Κοινωνία των Πολιτών”

Διαβάστε τι αναφέρει ο πρώην Δήμαρχος Διονύσου Παναγιώτης Βορριάς σχετικά με τον Απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Διονύσου:

“Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές ασκούμε κριτική για τα πολιτικά ή δημοτικά
τεκταινόμενα κυρίως πάνω σε θέματα που θεωρούμε ότι αντιμετωπίζονται με
λάθος τρόπο.
Είναι όμως ελάχιστες οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις που αναφερόμαστε με
θετικά σχόλια σε πράξεις ή ενέργειες που γίνονται από το Κράτος ή το Δήμο και
αφορούν την Κοινωνία και τους Πολίτες κυρίως για θέματα εμβάθυνση της
Δημοκρατίας και των θεσμών της.

Σα μια τέτοια περίπτωση είναι και η πρόθεση του Δημάρχου του Δήμου Διονύσου
να πραγματοποιήσει των Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε μια
λόγω της πανδημίας δύσκολη εποχή, με ένα εντελώς διαφορετικό, του μέχρι
σήμερα ισχύοντος, τρόπου και να δώσει τη δυνατότητα στους Δημότες να
εκφράσουν την άποψή τους για την πορεία του Δήμου τους.

Θέλοντας και εγώ να συμβάλλω με τις μικρές μου δυνάμεις στην αξιέπαινη αυτή
προσπάθεια σας επισυνάπτω σχετική μου πρόταση, προϊόν της γνώσης που
απέκτησα από εφαρμογές σε Δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την παρατήρηση
ότι η «ζωντανές» επικοινωνιακές διαδικασίες μπορούν να αντικατασταθούν με
τηλεδιασκέψεις.

Ζητώ εκ των προτέρων την κατανόησή σας
Παναγιώτης Βορριάς
Πρώην Δήμαρχος Αγίου Στεφάνου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Δημοτική Συνέλευση & Κοινωνία των Πολιτών
Α. Γενικά
Η Δημοτική Συνέλευση της Κοινωνίας των Πολιτών είναι ένα ακόμη βήμα για την
ολοκλήρωση της δημοκρατικής λειτουργίας ενός Δήμου και έρχεται να
συμπληρώσει τους Απολογισμούς που πραγματοποιεί ο Δήμαρχος και η Δημοτική
Αρχή σύμφωνα με τους ισχύοντας νόμους και κανονισμούς.
Η μεγάλη και σημαντική διαφορά από τους μέχρι σήμερα απολογισμούς
πεπραγμένων των Διοικήσεων είναι ότι δίνεται στους Πολίτες – Δημότες η ευκαιρία
να παρακολουθούν αλλά κυρίως να συμβάλλουν ουσιαστικά στο σχεδιασμό και τον
έλεγχο της πορείας του Δήμου (8ο
Κριτήριο Κ.Π.Α. & E.F.Q.M. & S.W.O.T. Analysis
εξωτερικοί παράγοντες)

Β. Επικοινωνία
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή οργάνωση της Συνέλευσης είναι η όσο το
δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των Πολιτών είτε μέσω του site του Δήμου, είτε
μέσω των τοπικών εφημερίδων (ηλεκτρονικών ή συμβατικών), είτε τέλος μέσω των
ηλεκτρονικών πινάκων.
Επίσης βασικό σημείο της ενημέρωσης των Πολιτών είναι η αποστολή επιστολής
του Δημάρχου προς όλους τους Φορείς και Συλλόγους που λειτουργούν και
δραστηριοποιούνται στο Δήμο.
Η ημερομηνία πραγματοποίησης της Συνέλευσης πρέπει να απέχει ικανό χρόνο
από αυτήν του προγραμματισμού της για να υπάρξει ικανός και αρκετός χρόνος
προετοιμασίας της Συνέλευσης.

Γ. Οργάνωση
Για να μπορέσει η Συνέλευση να αποκτήσει όσο γίνεται καλύτερη γνώση των
απόψεων και των ανησυχιών της Κοινωνίας των Πολιτών θα πρέπει:
 Να οριστούν συγκεκριμένες ημέρες του μήνα που θα ανακηρυχθούν «ανοιχτές
ημέρες» για την Κοινωνία των Πολιτών.
 Να παραχωρηθεί χώρος στα Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα των
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου όπου οι Σύλλογοι, οι Φορείς αλλά και οι
Δημότες θα μπορούν να συνευρεθούν και να συζητήσουν για τα προβλήματα
και της προτεινόμενες λύσεις κάθε μιας Δημοτικής Ενότητας καθώς επίσης να
εκφράσουν τις απόψεις τους.
 Η τελική σύνοδος της Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χώρο για
να μπορεί να δοθεί η δυνατότητα τους Πολίτες να παρακολουθήσουν τις
συζητήσεις αλλά και να συναντηθούν με τους εκπροσώπους της Δημοτικής
Αρχής, των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Δήμο και τους εκπροσώπους των
Συλλόγων και Φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο.

Δ. Πλαίσιο των εργασιών της Συνέλευσης
Οι συζητήσεις στη σύνοδο της Συνέλευσης θα διεξαχθούν με πλαίσιο το εξής
πρόγραμμα:
1. Εισαγωγή του Δημάρχου, με ενημέρωση για τη Συνέλευση και τις επαφές του με
την κοινωνία των πολιτών.
Για να συμπληρωθεί η ενημέρωση για τη Συνέλευση, η Γραμματεία της
Συνέλευσης θα καταρτίσει σύνοψη των εισηγήσεων των συμμετεχόντων
Συλλόγων και Φορέων η οποία θα διανεμηθεί στα μέλη της Συνέλευσης.
2. Εισηγήσεις των εκπροσώπων των Δημοτικών Κοινοτήτων και των κοινωνικών
εταίρων.
Σε αναγνώριση του ρόλου τους ως γέφυρας ανάμεσα στη Συνέλευση και την
κοινωνία των πολιτών, αντιπρόσωποι των Δημοτικών Κοινοτήτων και των
κοινωνικών εταίρων θα κληθούν να παρουσιάσουν στη συνεδρίαση τον
προγραμματισμό και τα αποτελέσματα των που είχαν.
3. Εισηγήσεις των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών
Για να δοθεί στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών η δυνατότητα να
απευθυνθούν άμεσα στη Συνέλευση, κάθε ένα Σύλλογος ή Φορέας θα πρέπει
να υποδείξει, για κάθε μείζονα τομέα ενδιαφέροντος, από έναν ομιλητή ο
οποίος θα εκφράσει τις συλλογικές τους απόψεις. Για μεγαλύτερη ευκολία, θα
ήταν καλό οι εκπρόσωποι των Συλλόγων και Φορέων να πραγματοποιήσουν
νωρίτερα επαφές για τη συμφωνία των εισηγήσεων
4. Εισηγήσεις για τις συζητήσεις σε Δημοτικό επίπεδο
Αφού οι εισηγήσεις από την κοινωνία των πολιτών θα γίνουν με τον τρόπο που
περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο 3, ένα μέλος της Διοίκησης του
Δήμου από κάθε εκπροσωπούμενη Δημοτική Ενότητα θα κληθεί να
παρουσιάσει, είτε προφορικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, είτε γραπτά,
την πρόοδο των προγραμμάτων σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας καθώς και τα
μέχρι τώρα συμπεράσματα.

Ε. Ακόλουθες ενέργειες
Πέρα από τα θέματα που θα ανακύψουν κατά τη συνεδρίαση πρέπει να
δρομολογηθούν τα εξής:
1. Να δοθεί η δυνατότητα στους εκπρόσωπους των Συλλόγων και Φορέων, για
θέματα γενικού η τοπικού ενδιαφέροντος, να επικοινωνούν με τις Υπηρεσίες
του Δήμου που διαθέτουν σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία.
2. Να οργανωθεί ζωντανή συζήτηση στο διαδίκτυο με το Δήμαρχο και τους
Αντιδημάρχους.
3. Η Διοίκηση του Δήμου πρέπει να συνεχίσει, κατά το δυνατόν, να αναθέτει σε
ένα από τα μέλη της να παρευρίσκεται στις τακτικές ενημερωτικές συνεδριάσεις
που οργανώνουν οι Δημοτικές Κοινότητες.
Σημείωση: Λόγω της πανδημίας όλες οι ανωτέρω δράσεις μπορούν να
αντικατασταθούν με τηλεδιασκέψεις.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ