Τοπικά γραφεία καθαριότητας & τεχνικών υπηρεσιών αλλά και επανασύσταση του ΝΠΔΔ “ΘΕΣΠΙΣ”, προτείνονται από τη ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ

Δόθηκε στη δημοσιότητα προς διαβούλευση κείμενο προτάσεων για τη νέα αποκεντρωμένη λειτουργία του Δήμου.

Διόνυσος, 15 Μαρτίου 2019
Η Ν Ε Α  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  Τ Ο Υ  Δ Η Μ ΟΥ Μ Ε Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η
Προτάσεις και Πρόσκληση σε Διαβούλευση

Προοίμιο
Η αποκέντρωση σήμερα δεν είναι απλώς μια προοδευτική ιδέα με έντονο κοινωνικό και συμμετοχικό χαρακτήρα. Είναι μια σύγχρονη και καθολικά αποδεκτή αναγκαιότητα, ειδικά στην περίπτωση των Δημοτικών Λειτουργιών. Ο Δήμος που λειτουργεί αποκεντρωμένα διαθέτει Κεντρικά Επιτελικά Όργανα, Δημοτικά Όργανα και, παράλληλα, Τοπικά Όργανα για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων εκεί που αυτά εντοπίζονται. Η δημιουργία πολλών τοπικών κέντρων, στη θέση μιας δυσκίνητης και συγκεντρωτικής διοικητικής δομής, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα, ευνοεί τις συνθήκες για ουσιαστικό δημοκρατικό διάλογο και κοινωνικές συναινέσεις, προωθεί τη διαφάνεια και διευκολύνει τον κοινωνικό έλεγχο και τη λογοδοσία. Σε συνδυασμό, δε, με ένα συνεκτικό και ισόρροπο σχέδιο εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

Ο Δήμος Διονύσου, που αποτελείται από επτά ανθρωπογεωγραφικές ενότητες-πρώην Δήμους ή Κοινότητες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία, προσφέρεται για την ανάπτυξη φιλικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφουμε συνοπτικά τις θέσεις της παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ για το θέμα της Αποκέντρωσης και τις θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση.

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

· Ο Δήμαρχος αποκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα στους Προέδρους ή τα Τοπικά Συμβούλια.
· Το Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει το γενικό αποφασιστικό όργανο για τις δημοτικές υποθέσεις με τριπλό ρόλο, Κανονιστικό, Προγραμματικό και Ελεγκτικό.
· Το Δημοτικό Συμβούλιο αποκεντρώνει αρμοδιότητες Κεντρικού Δημοτικού χαρακτήρα στις Δημοτικές Επιτροπές, καθώς και στον Οργανισμό “ΘΕΣΠΙΣ’’, που θα επανιδρυθεί. Τις αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα, τις μεταβιβάζει στα Τοπικά Συμβούλια.
· Το Δημοτικό Συμβούλιο αναδιοργανώνεται και ο Κανονισμός Λειτουργίας του αναθεωρείται.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

· Οικονομική Επιτροπή
Στην Οικονομική Επιτροπή, εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, παραχωρούνται και άλλες προς διευκόλυνση του Δημοτικού Συμβουλίου στο νέο ρόλο του.
· Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος, για τα τοπικά ζητήματα, έχει ρόλο αντίστοιχο του Δημάρχου και ασκεί τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, καθώς και αυτές που του μεταβιβάζει ο Δήμαρχος.
· Τοπικό Συμβούλιο
Το Τοπικό Συμβούλιο ασκεί:
· Τις προβλεπόμενες από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αποφασιστικές αρμοδιότητες.
· Μια σειρά γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, που μετατρέπονται σε αποφασιστικές.
· Μια σειρά γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, που μετατρέπονται από απλές γνωμοδοτικές σε αρμοδιότητες με σύμφωνη γνώμη.
· Νέες αρμοδιότητες που έχουν τοπικό χαρακτήρα και μέχρι σήμερα ασκούνταν κεντρικά ή δημιουργούνται από τούδε και στο εξής.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΘΕΣΠΙΣ»

Το Νομικό Πρόσωπο θα επανιδρυθεί για την άσκηση της Δημοτικής Πολιτικής στους Τομείς Παιδείας και Πολιτισμού, Πνεύματος και Τεχνών, Νεολαίας και Αθλητισμού, εντός προγραμματικού πλαισίου που θα καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγηθεί διάλογος με τους Κοινωνικούς Φορείς που δραστηριοποιούνται στους Τομείς αυτούς.
Επίσης, μετά από διάλογο, θα καθοριστούν τα κριτήρια για την ετήσια οικονομική ενίσχυση δράσεων των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων που έχουν έδρα στο Δήμο, ώστε αυτή να διέπεται από ενιαίο σύστημα κανόνων και διαφάνειας διαδικασιών.

Οι σχετικές αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε περιέρχονται στον ΝΠΔΔ ‘’ΘΕΣΠΙΣ’’, είτε μεταβιβάζονται στα Τοπικά Συμβούλια.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο, για την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, υποστηρίζονται από Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό που θα αποκεντρωθεί στη Δημοτική Ενότητα με πρόβλεψη στον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Μέχρι την αναθεώρηση του Ο.Ε.Υ., προσωπικό θα διατίθεται -κατά περίπτωση- από τις αντίστοιχες Δημοτικές Υπηρεσίες.

Για τη λειτουργία του γραφείου της Δημοτικής Ενότητας θα χορηγείται από τις Κεντρικές Δημοτικές Προμήθειες ο κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.

Από τη φύση των αρμοδιοτήτων που θα μεταβιβαστούν, προκύπτει η πρώτη προσέγγιση της βασικής διάρθρωσης των Τοπικών Διοικητικών Δομών, η οποία προτείνεται να είναι η ακόλουθη:

· Γραφείο ΚΕΠ (όπου αυτό υφίσταται).
· Γραφείο Καθαριότητας.
· Γραφείο Τοπικής Τεχνικής Υπηρεσίας (μεταβατικά προτείνεται ορισμός στελεχών της Κεντρικής Τεχνικής Υπηρεσίας με “γεωγραφικές» αρμοδιότητες κατά Δημοτική Ενότητα)
· Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης Πολιτών (όπου δεν υφίσταται ΚΕΠ).
· Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων.
· Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας.

Ειδικά όσον αφορά στα τοπικά έργα:

· Οι διαγωνιστικές διαδικασίες, όσων εξ’ αυτών εκτελούνται μέσω εργολαβιών, θα γίνονται από την Οικονομική Επιτροπή.
· Η μελέτη και η επίβλεψη τους θα γίνεται από την Τοπική Τεχνική Υπηρεσία.
· Οι αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα ασκούνται από τη Δημοτική Τεχνική Υπηρεσία.
· Για τις μικρο-κατασκευές και μικρο-συντηρήσεις συγκροτείται τοπικό συνεργείο, με κατάλληλη σύνθεση και εξοπλισμό, υποστηριζόμενο από τον Δήμο και τις γενικές του προμήθειες.

Ειδικά για τη διοργάνωση των τοπικών πολιτιστικών/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων:

· Ο απαραίτητος εξοπλισμός θα διατίθεται στο Τοπικό Συμβούλιο από τις συμβάσεις του ΝΠΔΔ ‘’ΘΕΣΠΙΣ’’.

Επισημαίνεται ότι ο ακριβής προσδιορισμός των όρων και του περιεχομένου του τοπικού έργου, της τοπικής τεχνικής υπηρεσίας, των τοπικών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.α. θα οριστικοποιηθεί με την διαβούλευση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η οικονομική υποστήριξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τοπικού Συμβουλίου θα γίνεται με:

· Την ποσοστιαία κατανομή της ΣΑΤΑ.
· Τους πόρους για την –κατά περίπτωση- μεταβιβαζόμενη, ανταποδοτικού χαρακτήρα αρμοδιότητα.
· Τους πόρους που θα προκύπτουν από τη διαδικασία του Δημοκρατικού Προγραμματισμού για την εκτέλεση των τοπικών έργων και των τοπικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Οι παραπάνω πόροι θα εγγράφονται στον ετήσιο τοπικό προϋπολογισμό, που θα αποτελεί τμήμα του ετήσιου Δημοτικού Προϋπολογισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πρόκειται για διαδικασία θεσμοθετημένου διαλόγου, ο οποίος διεξάγεται σε θεσμικά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο και Τοπικά Συμβούλια) και μέσω του οποίου ενοποιούνται η δημοτική και τοπική δράσεις, αναδεικνύονται οι προτεραιότητες, ενισχύεται η διαφάνεια και λαμβάνονται αποφάσεις που υπηρετούν το συνεκτικό και ισόρροπο σχέδιο ολοκληρωμένης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.

Αντικείμενο του διαλόγου θα αποτελέσουν:

· Η σύνταξη και εξειδίκευση του μακράς πνοής Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου.
· Η εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε 4ετή βάση, ώστε να αποτελεί το 4ετές Δημοτικό Πρόγραμμα.
· Η ετήσια εξειδίκευση του Δημοτικού Προγράμματος για:
· το Τεχνικό Πρόγραμμα
· τον Προϋπολογισμό
· την Πολιτική στους Τομείς αρμοδιότητας του ΝΠΔΔ “ΘΕΣΠΙΣ” και
· την Πολιτική Ανταποδοτικών Τελών και Τοπικών Φόρων.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η διαδικασία μεταβίβασης των -σύμφωνα με τα παραπάνω- αρμοδιοτήτων θα ολοκληρωθεί εντός 6μήνου από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής. Για κάθε μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα θα καθορίζεται ο τρόπος της διοικητικής υποστήριξης και θα μεταβιβάζονται οι αναγκαίοι πόροι ή θα περιγράφονται οι διαδικασίες με τις οποίες αυτοί οι πόροι θα προκύψουν.

Μέχρι να καταστεί δυνατή η συγκρότηση των Τοπικών Διοικητικών Δομών, η Διοικητική Υποστήριξη θα γίνεται μέσω των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στην περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, για τις λαμβανόμενες αποφάσεις θα ενημερώνονται άμεσα τα όργανα από τα οποία προέρχονται οι αρμοδιότητες αυτές.

Ο ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.)

Για όλες τις αλλαγές δομικού χαρακτήρα, μαζί με άλλες που επίσης απαιτείται να γίνουν (αναδιάρθρωση υπηρεσιών, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, διοικητικών μεθόδων κ.ά.) χρειάζεται νέα Οργάνωση του Δήμου που θα αποτυπωθεί σε έναν νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ένα γνήσια αυτοδιοικητικό κίνημα, με το οποίο οφείλουμε να συμπορευθούμε, πρέπει να στοχεύει στην αλλαγή του Διοικητικού Συστήματος της Χώρας, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προτύπων, με Κεντρική Επιτελική Διοίκηση και γενναία Αποκέντρωση των μη επιτελικών αρμοδιοτήτων στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Η διαδικασία της αποκέντρωσης είναι δυναμική. Είμαστε σε ετοιμότητα, ώστε να υποδεχτούμε κάθε νεομεταφερόμενη αρμοδιότητα στον Δήμο και να εξετάσουμε τη δυνατότητα άσκησής της στο πλησιέστερο προς τον πολίτη επίπεδο.

Εκ της Γραμματείας

Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ