Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Κ. Δροσιάς”

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 8-5-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Δήμος Διονύσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Κ. Δροσιάς” που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της εγκεκριμένης με την υπ’ αριθμ. 110/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού Δαπάνης 5.400.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24 %).

Βρείτε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης και όλα τα σχετικά έγγραφα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ