Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου την Τρίτη 9 Απριλίου στις 18:30, με 43 θέματα

Διαβάστε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(Αίθουσα συνεδρίασης: Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, ώρα συνεδρίασης 6:30 μ.μ.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του άρθ. 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη
Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να
προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου
03) την ενάτη (9η ) του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30 .. για τη
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρόσληψης δύο (2) υποψήφιων δικηγόρων για το 2019 (από μήνα
Μάϊο – Δεκέμβριο) και για κάθε έτος εφεξής προκειμένου να πραγματοποιήσουν την
πρακτική τους άσκηση στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΜΑ 2ο: Kατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(ΜΠΔΣ) 2020 – 2023 Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού ο.ε.2016 (χρήση 01/01-15/12/2016)
του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ,
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Ο ΘΕΣΠΙΣ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΘΕΜΑ 4ο : Αδυναμία εκτέλεσης του καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των δημοτικών
κτιρίων και υαλοπινάκων τους με ίδια μέσα και έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) για
την ανάθεση της καθαριότητάς τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ 5ο: ‘Eγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας )Προμήθειας Υπηρεσίας Αποκομιδής
Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων.
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Συλλογής (με
Μεταφορά και Διαχείριση ως απαιτείται) Ογκωδών Απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ 7ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση του κ. Αδαμόπουλου Χρήστου.
ΘΕΜΑ 8ο:Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση της κ. Καψοκεφάλου Πολυξένης.
ΘΕΜΑ 9ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες).
ΘΕΜΑ 10ο : Μηνιαία Συνδρομή Καρτών Αντλιοστασίων Ύδρευσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 11ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του τμήματος για «Υπηρεσίες Περίθαλψης αδέσποτων ζωών».
ΘΕΜΑ 12ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια Υπηρεσίας Εκκενώσεις Βόθρων ».( αρ.πρωτ.13806/27-3-19).
ΘΕΜΑ 13ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης και Προμήθειας Η/Μ
Εξοπλισμού κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, κλιματιστικών Μηχανημάτων,
Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων και Προμήθεια κλιματιστικών Μηχανημάτων ».
ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων
μάρκας XEROX».
ΘΕΜΑ 15ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων
μάρκας RICOH».
ΘΕΜΑ 16ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων
μάρκας TOSHIBA».
ΘΕΜΑ 17ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης,
παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους
πολίτες του Δήμου».
ΘΕΜΑ 18ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια Υπηρεσίας Εκκενώσεις Βόθρων ».( αρ.πρωτ.14382/1-4-19).
ΘΕΜΑ 19ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων
των υπηρεσιών για τν προμήθειας υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιμητήρια των
Δημοτικών Κοινοτήτων. Ανάδοχος, Χριστοδούλου Κών/νος.
ΘΕΜΑ 20ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Για την Πρακτική & Θεωρητική Κατάρτιση σε Θέματα Οδικής
Συμπεριφοράς Οδηγών Οχημάτων του Δήμου».
ΘΕΜΑ 21ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων
Υποδομών του Δήμου ».
ΘΕΜΑ 22ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “Για τη συνοδεία πιάνου στην Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία Δήμου Διονύσου,
την Τρίτη 01 Ιανουαρίου 2019 στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου”
ΘΕΜΑ 23ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή υπηρεσιών αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 9001:2015 και του συστήματος διαχειριστικής
επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1429:2008».
ΘΕΜΑ 24ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου
Διονύσου».
ΘΕΜΑ 25ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ετήσια Συνδρομή Πολεοδομικής Νομοθεσίας » .
ΘΕΜΑ 26ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια Υπηρεσίας απόφραξη αγωγών ομβρίων και φρεατίων».
ΘΕΜΑ 27ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων
των υπηρεσιών των για τη Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού
Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Βιβλιοδεσία Επίσημων
Πρακτικών, συνολικού ποσού 26.031,82 €, συμπ/νου ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 28ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 29ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2019 με
τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων, στην Ηλιοπούλου Αναστασία.
ΘΕΜΑ 30ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:
«Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.-
Τακτοποιητικού) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ 33ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της πρώτης
συνεδρίασης τηςΕπιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου
Διονύσου εκ του Πρακτικού της 5-4-2019.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 34ο: Παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της ΔΕ Σταμάτας (γήπεδο 5Χ5)
στον Σύλλογο Ολυμπιακών Αθλημάτων “ΕΡΜΗΣ”
ΘΕΜΑ 35ο: Διοργάνωση και εξειδίκευση πιστώσεων για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019 (Α’
Κύκλος) – ΚΑΕ: 15.6471.0003
ΘΕΜΑ 36ο: Διοργάνωση εκδηλώσεων – ομιλιών για τη δράση “Ανοικτό Σχολείο”
ΘΕΜΑ 37ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων για τις
εκδηλώσεις του Δήμου Διονύσου έτους 2019 – ΚΑΕ: 15.6471.0003

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑ 38ο: Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με εξέταση ένστασης της ΙΩΑΝΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ».
ΘΕΜΑ 39ο: «Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με εξέταση της αίτησης του κ. ΘΩΜΑΔΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΜΑ 40ο: Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου στον κο
Τσουρούκογλου Κοσμά του Προδρόμου.
ΘΕΜΑ 41ο: Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου στον κο
Ζέρβα Δημήτριο του Παναγιώτη.
ΘΕΜΑ 42ο: «Εξέταση αιτήματος παρατάσεως ταφής».
ΘΕΜΑ 43ο: «Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο
Κρυονερίου».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ζώτου Βασιλική

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩTHΣ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
7. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
8. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
11. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
12. ΝΤΟΥΝΤΑ –ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ).
13. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
14. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
15. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
16. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ
17. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
18. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
20. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
21. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
22. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
23. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
24. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.
25. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
26. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
27. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
28. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
29. ΑΥΓΕΡΗ –ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
30. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
31. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
34. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
35. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ- ΣΟΦΙΑ.
36. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
37. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
38. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
39. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
40. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ .
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ