Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου στις 18:00, με 76 θέματα

Διαβάστε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(Αίθουσα συνεδρίασης: Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, ώρα συνεδρίασης 6:00 μ.μ.).

Σημειώνουμε ότι λόγω του εκλογικού νόμου δεν θα υπάρξει νέα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, με δικαιοδοσία λήψης αποφάσεων, πριν τις ερχόμενες Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου.

.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του άρθ. 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη
Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να
προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου
03) την εικοστή τρίτη (23η ) του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα ..Μ. Τρίτη.. και ώρα
..18:00 .. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης επί δηλώσεως/προτάσεως δικαστικής συμβιβαστικής
επίλυσης διαφοράς».
ΘΕΜΑ 2ο : «α) έγκριση τροποποίησης/διεύρυνσης του υπάρχοντος σχετικού ΚΑΕ για
πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ σε Κωδικό με τον τίτλο ‘Αποζημίωση σπουδαστών για
πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες’ ή δημιουργία αυτοτελούς νέου Κωδικού υπο τον
προαναφερόμενο τίτλο και β) έγκριση άμεσης αναμορφώσεως του προϋπολογισμού έτους
2019 στο σκέλος των εξόδων για την κάλυψη δαπάνης της πρακτικής άσκησης
υποψηφίων δικηγόρων και για κάθε έτος εφεξής προκειμένου να πραγματοποιήσουν την
πρακτική τους άσκηση στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ 3ο: «Πρόταση για δημιουργία Δημοτικού Περιπτέρου στην πλατεία Νικολάου
Πλαστήρα στη ΔΚ Κρυονερίου».
ΘΕΜΑ 4ο : «Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης περιορισμού ταχύτητας στην οδό Αχιλλέως».
ΘΕΜΑ 5ο : Κανονισμός Υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Διονύσου ».
ΘΕΜΑ 6ο : «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση απότμησης-υποβιβασμού
στάθμης πεζοδρομίου επί της Λ.Τραπεζούντος στη ΔΚ Αγ.Στεφάνου σε θέση του υπό
ίδρυση μικτού πρατηρίου υγραερίου & υγρών καυσίμων της εταιρείας
«ΔΗΜ.Λ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ-ΕΛ.Λ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε».
ΘΕΜΑ 7ο : «Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (πεύκων) προκειμένου να καταστεί
δυνατή η υλοποίηση του έργου: “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων
στις περιοχές Άνοιξης, Διονύσου, Σταμάτας και Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου” της
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.».
ΘΕΜΑ 8ο : «Έκφραση απόψεων ως προς την οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου του
αρχαίου Δήμου Δεκελείας (περιοχή Τατοϊου πρώην βασιλικό τμήμα) στη Δημοτική Ενότητα
Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 9ο : «Παραχώρηση 40 στάσεων στις κεντρικές λεωφόρους του Δήμου Διονύσου για
διαφημιστική εκμετάλλευση».
ΘΕΜΑ 10ο : «Διαγράμμιση τμήματος οδοστρώματος έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου
χώρου στάθμευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Θράκης 4 της Δ.Κ. Κρυονερίου για την
παρεμπόδιση στάθμευσης παρά το κράσπεδο της οδού».
ΘΕΜΑ 11ο : «Διαγράμμιση τμήματος οδοστρώματος έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου
χώρου στάθμευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Παραδείσου 6 της Δ.Κ. Κρυονερίου για
την παρεμπόδιση στάθμευσης παρά το κράσπεδο της οδού».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 12ο : « Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» για το έτος 2019».
ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση της αριθ. 21/10-4-2019 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.
KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με
θέμα «1η Αναμόρφωση-Υποχρεωτική προϋπολογισμού 2019 ».
ΘΕΜΑ 14ο : Τροποποίηση του άρθρου 4ου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» της συστατικής πράξης του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία»Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 15ο : Τροποποίηση του άρθρου 4ου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» της συστατικής πράξης του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία»Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΘΕΜΑ 16ο : «Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της πρώτης
συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου
Διονύσου εκ του Πρακτικού της 19-4-2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ 18ο: ‘Eγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας )Προμήθειας Υπηρεσίας Αποκομιδής
Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων.
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Συλλογής (με
Μεταφορά και Διαχείριση ως απαιτείται) Ογκωδών Απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ 20ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση της κ. Κατωπόδη Αργυρώς.
ΘΕΜΑ 21ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση του κ. Μαπάκη Θεόδωρου.
ΘΕΜΑ 22ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση του κ. Πανταζή Σωτήριου.
ΘΕΜΑ 23ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση του κ. Παπαδάκη Γεώργιου.
ΘΕΜΑ 24ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για
την Αποζημίωση της κ.Τσιούμα Ελένης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 25ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
ΘΕΜΑ 26ο: «Διαγραφή χρέωσης λογαριασμού ύδρευσης Β 4ΜΗΝΟΥ2017».
ΘΕΜΑ 27ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2019 με
τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων, στην εταιρία «Βλάσιος Στυλ. Καρούλιας Ανώνυμος Βιομηχανική και
Εμπορική Εταιρία Ποτών»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 28ο: «Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση και Παραλαβή Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης της σύμβασης:
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΦΑΣΙΔΕΡΙ – ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».
ΘΕΜΑ 30ο: ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ».
ΘΕΜΑ 31ο: ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ.
ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017”.
ΘΕΜΑ 32ο: ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε
οικισμούς του Δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ.
Στέφανος». (κωδ πράξης (ΟΠΣ) 5003809)
ΘΕΜΑ 33ο: ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 34ο: Συμπληρωματική εισήγηση στην Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
αριθμό 176/2019 ως το ποσό των 7.250,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος
του Κ.Α. των εξόδων 10.6474.0003,που αφορά την Έγκριση αναγκαιότητας, για την
υλοποίηση Φιλοξενίας – Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής μαθητών του
Γυμνασίου Δροσιάς και του Γυμνασίου Διονύσου και μαθητών του College Michel Colucci
της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συμφώνου –
Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Διονύσου και Rougemont-le Chateau της
Γαλλίας.
ΘΕΜΑ 35ο: «Ίδρυση Φιλαρμονικής Μπάντας Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 36ο : «Ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 37ο: « Α’ και Β΄ Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης έτους 2019 ποσού 136.690,00 € .»
ΘΕΜΑ 38ο: «Συμπληρωματική Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για
κάλυψη λειτουργικών αναγκών κατά προτεραιότητα κάλυψη Δαπανών Θέρμανσης των
Σχολείων έτους 2018 Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης ποσού 12.191,68 €».
ΘΕΜΑ 39ο: «Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες (6393/Φ22.1δ/29-3-2019).
Προτεινόμενο προς Ίδρυση Τμήματος Ένταξης-Ημερήσιο Γυμνάσιο Δροσιάς του Δήμου
Διονύσου .»
ΘΕΜΑ 40ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης έτους 2019 σε
Πολιτιστικούς, Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία και Ιερούς Ναούς με έδρα εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 41ο: «Διοργάνωση και εξειδίκευση πιστώσεων για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019
(Β’ Κύκλος) – ΚΑΕ: 15.6471.0003».
ΘΕΜΑ 42ο: «Διοργάνωση και εξειδίκευση πιστώσεων για την υλοποίηση των πολιτιστικών
εκδηλώσεων “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2019” – ΚΑΕ: 15.6471.0003».
ΘΕΜΑ 43ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για τη φύλαξη των χώρων εκδηλώσεων (Διόνυσος)
κατά την διάρκεια του φεστιβάλ “Διονύσια 2019” Δήμου Διονύσου – ΚΑΕ: 15.6471.0003».
ΘΕΜΑ 44ο: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 175/2019 ΑΔΣ “Εξειδίκευση πίστωσης για τη
Διοργάνωση 1ου Φιλανθρωπικού Αγώνα Ποδοσφαίρου “Σκοράρουμε κατά της ΦτώχειαςΚΑΕ: 15.6472.0001” και αναβολή της προγραμματισμένης ημερομηνίας».
ΘΕΜΑ 45ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών
catering – ΚΑΕ: 15.6471.0003».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑ 46ο: Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με εξέταση ένστασης της ΙΩΑΝΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ».
ΘΕΜΑ 47ο: «Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με εξέταση της αίτησης του κ. ΘΩΜΑΔΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».
ΘΕΜΑ 48ο: «Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με εξέταση της αίτησης του κ.
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ».

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΜΑ 49ο: «Αλλαγή θέσης διπλού οικογενειακού τάφου από τον Τομέα 7 στον τομέα 2
στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου».
ΘΕΜΑ 50ο: «Εξέταση αιτήματος μη εκταφής ενταφιασμένου τέκνου στο Δημοτικό
Κοιμητήριο Κρυονερίου».
ΘΕΜΑ 51ο: «Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου στην κα
Πελεκάνη Χριστίνα του Νικολάου».
ΘΕΜΑ 52ο: «Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου στον κο
Λιόση Χρήστο του Σταματίου».
ΘΕΜΑ 53ο: «Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου στον κο
Γλύνη Αριστείδη-Ανάργυρο του Βασιλείου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 54ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Αθλητικών Εγκαταστάσεων
(πλην κτιρίων έργων) Αθλητικού Εξοπλισμού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 55ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων
των υπηρεσιών για τo καθαρισμό των δημοτικών κτηρίων, Ανάδοχος. ΥΑΔΕΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑ 56ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “Άμεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση παροχής
υπηρεσιών: Χωματουργικών εργασιών διάνοιξης οδών και απομάκρυνσης εύφλεκτων
υλικών, Κοπής υψηλών και επικίνδυνων δέντρων, Φύλαξης Δημοτικών κτιρίων,
εγκαταστάσεων και χώρων τους, Θρυμματισμού Κλαδιών και Μεταφοράς Βιοαποδομήσιμων Απορριμμάτων για πυροπροστασία του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 57ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων
μάρκας XEROX».
ΘΕΜΑ 58ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ME84682,
KHH5526,ME131160, KHH6440, KHH6169, ME131156, ME88139, ME99920, ME59570,
KHI6566, KHH6168, KHH6440, ME84682, ME131160, KHH6169, ME88139, KHI3019,
KHI6585, KHI3034 & KHI3145 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.».
ΘΕΜΑ 59ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΚΗΗ6418»,
ΚΗΙ3183 & ΚΗΙ3182 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΥΝΤΡΑΚ
ΕΠΕ».
ΘΕΜΑ 60ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΜΕ3102»,
«ΚΗΗ6247», «ΚΗΗ6168», «ΜΕ59569», «ΚΗΙ6566», «ΚΗΟ6056», «ΚΗΙ7296»,
«ΚΗΙ3072», «ΚΗΗ6440», «ΜΕ104745», «ΚΗΗ6168», «ΚΗΙ7256» & «MULTICAR 447»
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ , ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΚΑΞΕΚΩ».
ΘΕΜΑ 61ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και
στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της
105/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Α.Ε.
ΘΕΜΑ 62ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και
στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της
103/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 63ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και
στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της
9/2019 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
& ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 64ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και
στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της
4494/2018 Aπόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπέρ της Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 65ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και
στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της
109/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικειου Μαραθώνα υπέρ της Θ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑ 66ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και
στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της
185/2017 Aπόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ του Αθουσάκη Δ.
Νικόλαου.
ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ
19565/4-6-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για
την “Προμήθεια Υλικών Οικοδομής”.
ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ
17180/10-05-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016,
για την “Προμήθεια Χρωμάτων ” .
ΘΕΜΑ 69ο:«Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Βούλγαρη
Ευαγγελίας».
ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ
17182/10-05-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016,
για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ” (ΑΔΑΜ: 18SYMV003074983).
ΘΕΜΑ 71ο: Διαβίβαση του αριθ. πρωτ. 12138/13-3-2019 γνωμοδοτικού σημειώματος της
Νομικής Υπηρεσία του Δήμου για παράταση συμφωνητικού μίσθωσης του Αμαξοστασίου
(οικόπεδο στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου & Λακωνίας στον Άγιο Στέφανο) και
λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 72ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ
20603/16-6-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016,
για την “Προμήθεια Αλουμινίων ”
ΘΕΜΑ 73ο:Λήψη απόφασης για:α).τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας για
τη συγκέντρωση δικαιολογητικών & στοιχείων, την κατάθεση φακέλου συμμετοχής του
δήμου Διονύσου στη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής”
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020(ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) (ΚΔΑΠ) και την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέχρι
την επιλογή ωφελουμένων, από το προσωπικό του δήμου μας, β) την έγκριση σύναψης
σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη/νομικό πρόσωπο δυνάμενο να εκτελέσει την εν
λόγω υπηρεσία , σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και γ) τον ορισμό του Αντιδημάρχου
Παιδείας, Αθλητισμού ,Πολιτισμού και Κοινωνικών Δομών, ως συντονιστή του
προγράμματος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του.
ΘΕΜΑ 74ο:Παραχώρηση χώρων Σχολικών Μονάδων για την λειτουργία ΚΔΑΠ .
ΘΕΜΑ 75ο:Ορισμός υπευθύνων ΚΔΑΠ.
ΘΕΜΑ 76ο:Κανονισμός λειτουργίας ΚΔΑΠ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ζώτου Βασιλική

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩTHΣ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
7. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
8. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
11. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
12. ΝΤΟΥΝΤΑ –ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ).
13. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
14. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
15. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
16. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ
17. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
18. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
20. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
21. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
22. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
23. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
24. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.
25. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
26. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
27. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
28. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
29. ΑΥΓΕΡΗ –ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
30. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
31. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
34. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
35. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ- ΣΟΦΙΑ.
8
36. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
37. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
38. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
39. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
40. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ .
*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ